Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. A2-A3.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Invocatio Dei, Präambel IPO

 
  Vthi then Helge höghlofwade och oåthskillelige Treefaldigheetz Nampn/ Amen.

  
 Präambel  
   
 [IPO ± IPM]  Thet skal allom i gemeen/ och hwariom och enom i synnerheet/ som wedherbör/ eller på hwariehanda sätt interessera kan/ witterligit wara: At sedhan som the nu på månge åhr vpwuxne twedrächter och inbördes vproor i thet Romerske Rijket/ så wijda hafwa tiltagit/ at the icke allenast heela Tyskland/ vthan ock någre angrentzande KongeRijken/ men enkannerligen Swerige och Franckrijke/ så hafwa inweklat/ at ett långligit och häfftigt krijgh ther aff är vpståndet: Först fuller emellan then Stormechtigste/ Höghborne Furste och Herre/ Her Ferdinand then Andra/ vthwald Rom. Keyser/ altidh Rijksens Förmerare/ i Tyskland/ Vngern/ Behmen/ Dalmatien, Croatien, Slawonien/ Konung/ Erchihertigh til ÖsterRijke/ Hertigh til Burgund/ Braband/ Steir/ Kärntn/ Crain/ Marggrefwe til Mären/ Hertigh til Lycksenborgh/ Öfwer=och vnder=Slesien/ Wirtembergh och Täck/ Furste til Swaben/ Grefwe til Hapßborgh/ Tyrol/ Kyborg och [G]oritz/ Landtgrefwe i Elßas/ thet Helge Rom. Rijkes Margrefwe/ til Burgaw/ Öfwer och vnder Laußnis/ Herre vthi WindiskMarck/ Portnao och Salins/ Höghlofligh i åminnelse/ medh thes Bundzförwanter och Adhærenter, på then ena och then Stormechtigste Höghborne Furste och Herre/ Her Gustaff Adolph/ Sweriges/ Göthes och Wendes Konung/ Storfurste til Finlandh/ Hertigh vti Estland och Carelen/ Herre vthöfwer Jngermanland/ ec. gloriwördigst i åminnelse/ och Sweriges Rijke/ sampt theß Bundzförwanter och adhærenter, på then andre sijdhan: Men sedhan effter theres dödelige affgångh/ emellan then Stormechtigste Höghborne Fürste och Herre/ Herr Ferdinand then Tredie/ vthwaldh Rom. Keyser/ altijdh Rijcksens Förmerare/ i Tysklandh/ Vngern/ Böhmen/ Dalmatien, Croatien, Slavonien, Konung/ Erchiehertigh til ÖsterRijke/ Hertigh til Burgundh/ Braband/ Steir/ Kärntn/ Crain/ Marggrefwe til Mähren/ Hertigh til Lyckßenborgh/ öfwer= och vnder Schlesien/ Wirtembergh och Täck/ Furste til Swaben/ Grefwe til Habßborgh/ Tyrol/ Kyborgh/ Boritz/ Landtgrefwe i Elsas/ thet helghe Rom. Rijkes Marggrefwe til Burgaw/ öfwer och vnder Laußnis/ Herre vthi Windisk Marck/ Portnaon och Salin/ medh thes Bundzförwandter och adhærenter på then ena/ och then Stoormechtigste Höghborne Furstinna och Fröken/ F. Christina, Sweriges/ Göthes och Wendes Drottningh och Arffurstinna/ Stoorfurstinna til Finlandh/ Hertiginna vthi Estlandh och Carelen/ Fröken vthöfwer Jngermannelandh/ och Sweriges Rijke/ sampt des Bundzförwandter och adhærenter på then andra sijdhan: Hwar vthaff mycken Christen Blodz vthgivtelse/ thillijka medh ganske månge Länders förödelse fölgd är: Så hafwer thet sigh omsijder genom Gudz Guddommelige godheet tildraghit/ at man på bägge sijdor hafwer fattadt tancka om en allmenneligh Frijdh/ och til then ände/ är medh bägge Parternes föreening/ som skedde i Hamburg then 25. Decembris effter nya stylen/ eller then 15. effter then gambla/ Åhr 1641. berammat och förordnat then 11. Dagen vthi Julij Månadt effter then nya/ eller then förste effter then gambla stylen/ Åhr 1643. til Plenipotentiariernes sammankompst vthi Oßnabrügg och Münster i Westphalen.
Hwar bägge ther til förordnade fullmechtige Legater, vppå sattan dagh och ställe hafua kommit tilsammans; vppå Keysarens sijda/ the Hög= och Wälborne Herrar/ Herr Maximilian, Grefwe til Trautmansdorff och Weinspergh/ Frijherre til Glockenbergh/ Nystadh wedh Koeker/ Negaw/ Burgaw och Tatzenbach/ Herre til Tainisk/ Riddare/ Hemligh Rådh/ Keys. Maj. CammarHerre/ och öfwer Hoffmester; Såsom och Herr Johan Maximilian, Grefwe til Lembergh/ Frijherre til Ortteneck och Ottenstein/ Herre til Stockorn och Ammerangh/ i Steyr Burggrefwe/ Keys. Maj. CammarHerre/ och Herr Johann von Crane/ J. v. L. och C. Pal. Keyserlige HoffRådh; Men på Drottningens i Swerige sijdha/ the Högh= och Wälborne Herrar/ Herr Johan Oxenstierna Axelson/ Grefwe til Södher Möhre/ Frijherre til Kijmitho och och Nynäs/ Herre til Fijholmen/ Ålhult/ Hörningzholm/ Söderboo och Lijdhöö/ Sweriges Rijkes Rådh och CantzlijRådh/ och Herr Johann Adler Salvius, Herre til Adlersbergh/ Harßefeldh/ Wildenbruch och Tullinge/ Sweriges Rijkes Rådh/ Kongl. Maj. Secrete Rådh och HoffCantzler; Och effter Gudz then högstes åkallan om bijståndh i saken/ och begge Plenipotentiariernes Fullmachters tilbörlige förwäxlingh (hwilkes affskriffter wijdh ändan på thetta Instrumentet ord ifrån ord äre infördhe/ hafwa the vthi thet Helghe Rom. Rijkes/ Churfursters / Fursters och Stenders närwaro/ och medh theras godhe inrådh och samtyckie til Gudz Nampns ähro/ och Christenheetenes wälfärdh ingådt/ belefwat och slutit inbördes Frijdh och Wenskap/ på sätt och wijß som effterfölier:
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750