Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. A3'.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel II IPO

 
   
  [Art. II IPO = § 2 IPM] Alt fiendtligit som aff begynnelsen på thetta kriget/ på then ena eller andra sijdhan/ på hwadh rum eller sätt thet hälst kan wara skedt/ sigh hafwer tildragit/ thet skal på bägge sijdhor aldeles wara förgätit och aldrigh til ewigh tijdh mehr kommas ihugh: Så at then ena then andra här effter/ hwarken therföre/ eller för någon annan orsaak eller prætext skull/ skal tilfoga/ eller tilfoga låtha/ anten sielff eller genom andra/ hemligen eller vppenbarligen/ directè eller indirectè, vnder någon Rättz skeen/ eller medh sielffue gärningen/ in vthi Rijket eller någonstädz ther vthan om/ någhon fiendskap/ owenskap/ beswär eller hinder til theras Personer/ Stat, Godz eller säkerheet (oachtandes hwadh för förre giorde Pacter eller Fördraagh/ som här kunne löpa emoot) vthan alle och hwariehanda orätter/ wåld/ fiendskaper/ skadar/ bekostnader/ som både för krighet och i krighet/ aff then ena eller andra/ medh ord/ skriffter eller gerninger kunde wara tilfogadhe/ the skole vthan all respect til Personer och godz aldeles så vphäffne wara/ at hwadh som helst then ena emoot then andra i sådant fall hafwer til at prætendera, thet skal til ewigh tijdh wara dödt och förgätit.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750