Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. A3'-A4.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel III IPO

 
   
  [Art. III,1 IPO ÷ § 5 IPM] Effter thenne Almenne och olimiterade Amnestiæ grundh/ skole alle i gemeen/ och hwar och en i synnerheet/ vthaff thet Rom. Rijketz Churfurstar/ Furstar och Stender (Rijkzsens immediat Ridderskap härunder begrepet) så och theras Vasaller, vndersåther/ Borgare och Jnwånare/ som för thet Behmiske eller Tyske Krigetz/ eller för någro inbördes giorde Förbundz skull/ vthaff then ena eller andra parten/ på hwarie handa sätt eller prætext, något meen eller skada tilfogat ähr/ så wäl til theras egendom och Lähngodz/ vnder=Lähngodz och Arffwegodz/ som til theras digniteter, frijheeter/ rättigheeter och Privilegier, fulkomlighen restitueras och sättias vthi then stat och wilkor igen på bågge sijdhor/ bådhe vthi andeligh och werldzligh måtto/ som the then/ förr än the honom miste/ åthnöthe/ eller medh rätta åthniuta kunde/ Och hwadh förandringar i medler tijdh/ här emoot kunde giorde wara/ the skole intet achtas/ vthan här medh wara vphäfne.  
   
  [Art. III,2 IPO ~ § 6 IPM] Men såsom alle slijke restitutioner, sampt och synnerligen/ böre så förståås/ at alle Rättigheeter/ bådhe Dominij utilis och directi, til och widh the godz som restitueras skole/ the wara sigh anthen werldzlige eller Kyrckiegodz/ eller komma honom til/ som them igen gifwer/ eller honom som them igen fåå böör/ eller någon annan/ skole wara oförkränckte/ Ja och the twister förbehåldne/ som ther öfwer hängia i rätta i then Keys. Hoff= eller CammerRätten/ eller andre Rijkzsens mediat eller immediat Rätter: Altså må icke thenne almenne Clausula Salvatoria och förbehåldne Rättigheet/ eller andre besynnerlighe som effterföllia/ på något sätt hindra sielfwe restitutionen, vthan alle ther til hörige Rättigheeter/ insprååk/ inwändninger/ hängiande twister/ skole först effter restitutionen in för sin behörlighe Dommare/ förhöras/ skiärskådas och affhielpas; Mycket mindre skal thenne reservation lända then Almenne olimiterade Amnestian til meen/ eller och til proscriptioner, confiscationer, eller andre sådane alienationer vthsträckias/ eller the Articler som annorlunda äre belefwade/ och ibland them/ föreningen öfwer Gravamina eller beswären något betaga och affskära. Ty huru stoor rätt sådane som restituerade äre/ eller the som restitueras böre/ skole hafwa vthi the här til twistighe Kyrcke godzen/ thet skal här effter blifwa kunnigt vthi then Articlen som handlar om Kyrcke beswärens förenigh.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750