Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. A4-C2.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel IV IPO

 
   
  [Art. IV,1 IPO = § 7 IPM] Och ändoch vthaff thenne föregäende Almenne Regel lätteligen är til at dömma/ hwilke och huru wijda the restitueras böre/ så hafwer man lijkwäl effter någras instendighe begäran för gott funnit/ att röra i synnerheet om någre Importante förnämlige saker/ såsom föllier; doch så/ at the som icke vthtryckeligen nämbde eller vthstrukne äre/ therföre må heetas wara förbij gångne eller vtheslutne.  
   
  [Art. IV,2 IPO ± § 10 IPM] Men för all ting hafwer thet Münstriske och Oßnabrüggiske möthet then Pfaltziske saken så wijda bracht/ at then ther öfwer nu på en långan tijdh hängiande twist är slättat/ på effterfölliande sätt.  
   
  [Art. IV,3 IPO = § 11 IPM] Och först hwadh thet Beijerske Huset widhkommer/ tå skal then Churfurstliche Digniteten som the Pfaltziske Churfurster för thetta hafft hafwa/ medh alla Regalier, Ämbeten/ Förträden/ Wapn/ och alle the Rättigheeter som til thenne Digniteten lyda/ intet vndantagandes/ Jämwäll och heela O$$fwerPfaltz/ tillijka medh Grefweskapet Cham, sampt hwadh ther til hörer/ Regalier och Rättigheeter/ så här effter som här til blifwa hoos Herr Maximilian Pfaltzgrefwen til Rein/ Hertigen vthi Beijeren och hans Barn/ och heela then Guilhelmiske linien, så länge någon på mans sijdan vthaff henne öffuerlefwer.  
   
  [Art. IV,4 IPO = § 12 IPM] Ther emoot skal ChurFursten aff Beijeren för sigh och sine Arfwingar och effterkommande aldeles renunciera och affsäya the Trätton Millioners skuld/ sampt all prætension och åtaal på öfwer O$$sterRijke/ och strax effter Fridens affkunningh gifwa ifrån sigh/ alla ther öfwer erhåldne Instrumenter, H. Keys. Maj. til at cassera och göra til intet.  
   
  [Art. IV,5 IPO = § 13 IPM] Belangande thet Pfaltziske Huset/ så bewillier Keysaren/ sampt Rom. Rijket för then Almenne Fridens skul/ at i krafft aff thenne närwarande Förlijkningh thet Åttonde Churfurstendömet skal wara instichtat/ hwilket Carolus Ludovicus Pfaltzgrefwe widh Rein/ sampt hans Arfwingar/ och heele then Rudolphiske Liniens Fränder på Swärtzsijdan/ effter then Successions Ordning som i Gyllende Bulla vthtryckes/ måge här effter niutha; Doch skal han H. Carl Ludwich/ eller hans Effterkommande ingen Rätt mehr hafwa än simultaneam investituram eller Exspectans på thet/ som ChurBeijern och then heela Guilhelmiske Linien, medh Churfurstlighe Digniteten tillägnadt är.  
   
  [Art. IV,6 IPO = § 14 IPM] Sedhan at heela vnderPfaltz/ medh alle Kyrcke= och wärldzlige Godz/ Rättigheeter/ och alt hwadh ther til hörer/ sampt och synnerligen/ som Churfursterne och Pfaltzgrefwerne för thet Behmiske kriget hafwa åthnutit/ tillijka medh alle Documenter och Regester, Räckniger och andre hijt lydande Acter, honom fullkomligen restitueras, vphäfwande alt hwadh som ther emoot handlat är; Och sådant skal medh Keyserligh authoritet förrättas/ så at hwarken Konungen i Spanien/ eller någon annan/ som ther aff något innehafver/ må sigh thenne restitution på något sätt emot sättia.  
   
  [Art. IV,7 IPO = § 15 IPM] Män aldenstundh någre wisse Ampter vthi Bergstrassen/ fordom Churfursten til Meyns tilhörige/ äre Åhr 1463. för en wiß Summa Penniger Pfaltzgrefwerne/ doch medh förbehåll/ at altijdh få lösa them igen/ pantsatte wordne; Hwarföre är belefwadt/ at thesse Ampter skole blifwa hoos thenne Churfursten til Meyns och hans Successorer vthi thet Meintziske Archiebispedömet/ så frampt han Panten som frijwilligen vthsatt är/ in om then termin som til Fredens execution är föresatt/ medh reda Penniger inlöser/ och hwad han elliest effter Pantebrefwens innehåldh är plichtigh til/ tilfyllest gör och betalar.  
   
  [Art. IV,8 IPO = § 16 IPM] Thet skal och stå Churfursten aff Trier/ såsom en Biskop til Spier/ Jämwäl och Bispen aff Worms fridt/ at fulföllia in för behörlige Dommare rätten/ öfwer the Kyrckegodz som the prætendera på/ innan om vnder Pfaltzgebiet belägne/ medh mindre bägge Princerne här om kunna elliest wenlighen förlijkas.  
   
  [Art. IV,9 IPO = § 17 IPM] Ther så hända kunde/ at then manlighe Guilhelmiske Linien komme til at aldeles vthgå/ och then Pfaltziske öfwer lefde/ tå skal icke allenast O$$fwerPfaltz/ vthan och ChurDigniteten som hoos Beijerfursterne warit hafwer/ komma igen til samma öfwerblefne Pfaltzgrefwer/ som i medler tijdh simultaneam investituram eller Exspectans hafwa skole; Och thet Åttonde Churfurstendömmet tå aldeles vthstruckit warda. Doch skal i thetta fallet O$$fwerPfaltz sålunda komma til the öfwerblefne Pfaltzgrefwerne igen/ at ChurBeijerens Arfwingar til hans arff och egne godz/ måge the actioner och bene, ficier som them ther vthi medh rätta tilkomma/ förbehåldne blifwa.  
   
  [Art. IV,10 IPO = § 18 IPM] The Arffföreeninger/ som äre emellan thet Churfurstlige Heidelbärgiske och Neuburgiske huset/ vthaff the förre Keysare öfwer Chur Succession bekräfftade/ såsom och heela then Rudolphiske Liniens rättigheet/ så wijda hon thenne Förordning icke löper emoot/ skole vthi sin esse och krafft förblifwa.  
   
  [Art. IV,11 IPO = § 19 IPM] Ther til medh/ om thet medh ordentligh rättegångz process blifwer bewijsat/ at någre Gyliske Lähn/ wore ledige och yppne/ så skole the Pfaltzgrefwerne blifwa inrymbde.  
   
  [Art. IV,12 IPO = § 20 IPM] Theß föruthan/ at och Högbe. H. Carolus Ludovicus, må någorlunda blifwa förskont/ at försee sine Bröder medh Furstelige Lähn och vnderhåld/ tå wil H. Keys. Maj. göra then Förordning/ at åth samma Bröder skole 400000. Rth. innan 4. Åhr vthgifwas/ räknandes ifrån begynnelsen på Åhr 1649. 100000 Rijkzdal. om Året/ tillijka medh Åhrligit interesse à 5. pro Cento.  
   
  [Art. IV,13 IPO = § 21 IPM] Sedan så skal och heela thet Pfaltziske huset/ medh allom them/ sampt och synnerlighen/ som thet på hwariehanda sätt äre eller hafwa warit tilgedaen/ men enkannerligen the Ministri eller betiente som thet huset i thenne Conventen, eller elliest hafwa bewijsat sin tienst/ såsom och alle Landzflychtige vthur Pfaltz/ må niuta then ofwanskrefne Almenne Amnestia, medh lijka rätt som andra/ the ther vthi äre begrepne/ och särdeles thetta Fredzfördragh in puncto Gravaminum, fulkomligen til goda.  
   
  [Art. IV,14 IPO = § 22 IPM] Ther emoot skal H. Carl Ludwich/ tillijka medh sijne Bröder/ bewijsa H. Keys. Maj. lydno och trooheet/ såsom the andre Churfursterne och Fursterne i Rom. Rijket göra/ och ther hoos renunciera och affsäya för sigh och sine Arfwinger/ så wäl han som hans Bröder/ OfwerPfaltz/ så länge någre ächte Manlige Arfwinger vthaff then Guilhelmiske Linien öfwerlefwa.  
   
  [Art. IV,15 IPO = § 23 IPM] Mädhan och taalt är wordet/ om samma Pfaltzgrefwes Frw Moders Enkians Lijffgedinge/ Jämwäl och hans Systrars hemgift/ så är vthaff en godh benägenheet/ som H. K. Maj. drager til thet Pfaltziske huset/ vthlofwat/ at Höghbemelte Frw Moder Änkian skal för Lijfgedinge/ en gång för alle 20000. Rijkzd. Men hwardera Systren när hon går til giffte 10000. Rijkzd. på H. K. Mz. wägnar betalas; Men i thet öfrige skal H. Carl Ludwich plichtig wara them at förnöija.  
   
  [Art. IV,16 IPO = § 24 IPM] Grefwerne til Lainingen och Dagzbärgh/ skal offtab. H. Carl Ludwich eller hans effterkommande vthi vnder Pfaltz i ingen måtto turbera, vthan låta them niuta sin rättigheet/ som the aff Hedenöös hafft och them Keyserne bekräfftat hafwa/ medh fridh och roo.  
   
  [Art. IV,17 IPO = § 25 IPM] Frije Rijks Ridderskapet vthi Francken/ Schwaben och widh Rehnströmmen/ medh thes tilhörige district, skal han vthi thes immediat ståndh låtha blifwa oförkränckt.  
   
  [Art. IV,18 IPO = § 26 IPM] The Lähn som Keysaren hafwer gifwit Baron Gerth til Waldenburgh/ elliest Schenck Herren kallat/ Niels Jöran Reigersperger/ Meintziske Cantzeleren/ och Henrich Brömser/ Frijherren til Rudeshem; Ja och the som Chur Beijeren hafwer confererat in på Baron Jöran [!] Adolph Wulff/ kallat Metternich/ skole hafwa sin krafft; Doch skole sådane Vasaller swäria H. Carl Ludwich/ såsom theras rätte Herre/ och hans effterkommande trooheet/ och aff honom begära renovation på sine Lähn.  
   
  [Art. IV,19 IPO = § 27 IPM] The som äre then Außburgiske Confessionen tilgedaen/ och hafwa hafft Kyrckiorne inne/ och enkannerlighen Borgerne och Jnwånerne vthi Oppenheim/ skole blifwa widh sitt Kyrckiowäsende/ såsom thet war Åhr 1624. Och skal alla andra/ som then Außburgiske Confessionens exercitium åstunda/ stånde fritt/ at genom theras egne/ eller ther hoos boende Prædicanter/ öfwa theres Gudztienst/ både vppenbarligen i Kyrkiorne på wisse tijmar/ och eenskylt hemma i theres egne eller andra ther til förordnade huus.  
   
  [Art. IV,20 IPO ← § 28 IPM] Printz Ludwich Philipp Pfaltzgrefwe widh Rein/ skal igen bekomma alle the Land/ Digniteter och Rättigheeter vthi Andeligh och Wärldligh måtto/ som honom effter sine Förfäder til Arffz och skiffte för kriget falne äre.  
   
  [Art. IV,21 IPO ← § 28 IPM] Printz Fredrich Pfaltzgrefwe widh Rein/ skal så igen/ och respectivè behålla fierdedeelen aff Tollen widh Wiltzbach/ så och Clöstret Hornbach medh thes tilhörige/ och hwadh rättigheet hans Fadher tilförne ther til hafft och nuthit hafwer.  
   
  [Art. IV,22 ← § 28 IPM] Printz Leopold Ludwich Pfaltzgrefwe widh Rein/ skal fullkomligen insättias vthi Grefweskapet Veldens widh Mosel, bådhe vthi andeligit och werldzligit/ oachtandes alt hwad här til kan wara attenterat och sökt/ aldeles i then Stat, som hans Fader Åhr 1624. satt vthi.  
   
  [Art. IV,23 IPO ← § 28 IPM] Then twist som är emellan Bisperne respectivè til Bambärgh och Würtzburgh/ så och Marggrefwerne til Brandenburgh/ Culm[=]/ och Onoltzback/ om thet Slottet/ Staden/ Amptet och Clostret Kitzingen vthi Francken widh Main/ skal anthen genom wenligh förlijkningh/ eller kort rättegångz Process, innan tw Åhr ändas och sluthas/ widh straff tilgörandhe at förlora all prætension, honom som mootsträfwigh är. J medhler tijdh skal Festningen Wiltzburg icke theste mindre restitueras bemelte Marggrefwar vthi samma Stat, som then vthi förlijkningen och löfftet wår beskrefwen på then tijdhen hon öfwergaffz.  
   
  [Art. IV,24 IPO ← § 31 (2) IPM] Thet Würtenbergiske huset/ skal blifwa roligt vthi sin igenwundne possession på Herrskapen Weinspergh/ Neustadt och Meckmühle. Thet skal och insättias igen vthi alle/ bådhe Kyrcke= och werldzlige godz och rättigheeter/ som thet för kriget allestädz hafft hafwer/ och ibland them besynnerligen vthi the Herrskapen/ Blaubeieren/ Achalm och Stauffen/ medh hwadh ther til hörer/ och vnder thes tilhörige prætext, vthi the intagne godzen/ särdeles Staden och Gebietet Göppingen/ så och Byn Ph[l]umeren/ inkompster til then höghe Scholan vthi Tübingen instichtade. Thet skal och få igen Härskapen Heidenheim och Oberkirck/ så och Städerne Balingen/ Tüttlingen/ Ebingen och Rosenfeld/ såsom och Slottet och Byn Neidlingen medh thes tilhörige/ Item Hohentweil/ Hohen Asperg/ Hohen Aurach/ Hohen Tübingen/ Alback/ [H]ornbäck/ Schiltack medh Staden Schorndorff. Thet skal och restitueras vthi Collegial Kyrckiorne Stutgard/ Tübingen/ Hernbärgh/ Göppingen/ Bachnang/ såsom och vthi Abdierne, Prosterijen och Clöstren/ Bebenhausen/ Maulbroun/ Anhaussen/ Lorch/ Adelberg/ Denckendorff/ Hirschaw/ Blaubeijeren/ Herprechtingen/ Murchau [!]/ Albersbach/ Königzbrun/ Herenalb/ S. Jöran/ Reichenbach/ Phüllingen och Lichtenstern eller MarienCron och slijke/ medh alle ifråntagne Documenter; doch Huus O$$sterrijke/ så och Würtenberg alle theras prætenderade rättigheeter/ Actioner, exceptioner, remedier, och all rättz beneficier til offuanb. Herrskaper Blaubeieren/ Achalm och Stauffen förbehåldne.  
   
  [Art. IV,25 IPO ~ § 32 IPM] Fursterne aff Würtenbergh på then Mompelgardiske Linien, skole och insättias vthi alle theres Länder vthi Elsas eller annorstädes belägne/ och förnämligen vthi the twenne Burgundiske Lähnen [Cl]erval och Passavant, och på bägge sijdhor å nyo inrättas i then Stat, rättigheet/ förmohn/ och i synnerheet til then Immedietet emoot Rom. Rijket/ som the för begynnelsen aff thetta kriget nuthit hafwa/ och then the andre Rijksens Furster och Ständer åthniuta eller åthniuta böre.  
   
  [Art. IV,26 IPO = § 33 IPM] Om then Badeske saken är sålunda föraffskedat;
Fredericus Marggrefwe aff Baden och Hochbergh/ sampt hans Söner och Arfwingar/ medh alle the them ihwariehanda måtto tient hafwa/ eller ännu tiene/ ehwadh nampn och Condition the hafwa kunna/ skole och måge niuta och nyttia then 2. och 3. Artickel vthi offuanskrefne Amnestia, medh alle sine Clausuler och Beneficier, och vthi thes krafft fulkomligen restitueras i then Stat, vthi Andeligit och Werldzligit/ vthi hwilken/ förr än thet Behmiske kriget begyntes/ H. Georg Fredrich/ Marggrefwe til Baden och Hochbärg war/ både til vnder Marggrefweskapet Baden/ som gemeeligen plägar kallas Baden= Durlach/ som jämwäl til Marchgrefweskapet Hochberg/ såsom och til the Landskaper Röttelen/ Badenweiler/ och Sausenberg/ intet achtandes/ vthan fast mera vphäfuandes alle förandringar/ som i medler tijd här emot kunde giorde warda.
Sedhan så skal och Marchgrefwe Fridrich restitueras Amptet Stain och Renkingen/ vthan beswär eller skuld/ som ther på aff Marchgrefwe Wilhelm i medler tijdh giord är/ i anseende aff then inkomst interesse och bekostnadh/ som genom then föreeningen i Ettlingen Åhr 1629. skedde/ wälb. Wilhelm Marchgrefwe aff Baden cederat blef/ medh alle rättigheeter/ skrifftlige bewijs/ och hwadh mehr ther til länder; Så at heela then twisten om then omkostnadh och nytta ther aff tagen är och tagas skulle/ medh alt skadestånd och interesse, räknandes ifrån then tijden thet först intogz/ skal aldeles wara vphäfwen/ vthsläckt och dödh. Then åhrlige vthgifft som plägar vthaff vnder=Marchgrefweskapet göras til öfwer Marchgrefweskapet/ skal i krafft aff thetta aldeles wara vphäfwen och til intet giord/ och skal aldrigh något/ hwarken på thet som förbij är eller komma kan/ här effter prætenderas eller kräfwias.
Förträdet och Sessionen på Rijkzdagar/ och vthi then Swabiske Kreysen/ sampt andre almenne och enskylte Rijkzens Möthen/ eller elliest/ skal och här efter hwar annan gång omwäxlas emellan bägge Badiske Linierne, Nembl. aff thet öffre= och vndre Marchgrefweskapet aff Baden; Men för thenne tijden skal samma förträde blifwa hoos Marchgrefwe Fridrich/ så länge han lefwer.
 
   
  [Art. IV,27 IPO = § 34 IPM] Om Frijherreskapet Hohen Gerolzeck/ är belefwat/ at ther Frw Princissinnan af Baden sine prætenderade rättigheeter vthi bemelte Frijherreskap medh troowärdige skääl nogsampt bewijser; Tå skal restitutionen strax effter Domen ther öfwer fälles/ skee medh all saak och all rätt/ som efter Documenternes kraft henne tilkommer. Men så skal thenne saken slijtas innan tw Åhr ifrån thet Friden blifwer affkunnat: Och sedhan må inge inspråk/ Fördragh eller vthflychter/ almenne eller särdeles Clausuler vthi thetta Fridz instrumen[t]o begrepne (hwilke alle vthtryckeligen/ och til ewigh tijdh/ i krafft aff thetta skole wara vphäfne) aff then ena eller andre parten/ någon tijd emot thenne enkannerlige föreningen framdragas eller tillåtas.  
   
  [Art. IV,28 IPO ← § 35 IPM] Hertigen aff Croy skal må niuta effecten aff then Almenne Amnestien, icke skal heller Konungens i Franckrijke beskydd wara honom til meen/ hwarken til dignitet, Frijheeter/ Hedher/ Godz eller på något annat sätt. Han må och roligen besittia then deelen aff Herrskapet Winstingen/ som hans Förfäder besuttit hafwa/ äwen som thet nu aff hans Frw Moder Morgongåfwewijs besitties: Rijksens rätt [t]il samma Herskap Vinstingen/ vthi then Stat som then war för kriget/ förbehållen oförkränckt.  
   
  [Art. IV,29 IPO ← § 35 IPM] Hwadh then twisten Nassaw Siegen emot Nassaw Siegen widkommer/ så aldenstundh thenne saken genom then Keys. Commissionen Åhr 1643. bleff förwijst til en wenligh förlijkning/ Ty skal samma Commission på nyia vptagas/ och heela trätan/ anten genom wenligh föreningh/ eller lagligh dom in för behörlighe Dommare slijtas: Doch så/ at Grefwe Johan Mauritz aff Nassaw och hans Brödher/ vppå theres andeel allenast/ vthi theras intagne possession blifwa oturberade.  
   
  [Art. IV,30 IPO ← § 35 IPM] Grefwerne aff Nassaw=Saarbruch/ skole alle theres Grefweskap/ Herskap/ Landskap/ Folck och Godz/ både Kyrke och wärldzligit/ Lähn= och Arffwegodz igen gifwas; Men i synnerheet Grefweskapen Saarbruch och Saarverden/ heele och håldne medh all saak; Såsom och Festningen Homburgh medh stycken och andra mobilier, som ther finnas. Doch på bägge sijder respectivè förbehållet/ både thet som Åhr 1629. den 7. Julij, genom domb bleff affsagdt vthi Revisorio, som iämwäll hwadh andra kunna hafwa för rätt/ åtaal/ Jnwändninger/ och Rättz beneficier, hwilke effter Rijksens Lagh böre slijtas/ medh mindre parterne willia häller saken genom wenligh förlijkning bijläggias. Förbehållet och then Rättigheet/ som Grefwarne aff Lainingen/ Dagzbärg vthi samma Grefweskap Saaverden kan komma til.  
   
  [Art. IV,31 IPO ← § 35 IPM] Huus Hanow skal insättias i the Ampter Bobenhausen/ Biskopzheim am Steegh och Wilstadt.  
   
  [Art. IV,32 IPO ← § 35 IPM] Johann Albrecht/ Grefwe til Solms skal vthi fierde parten aff Staden Butzbach/ och Fyra ther hoos liggiande Byar restitueras.  
   
  [Art. IV,33 IPO ← § 35 IPM] Sammaledes skal huset Solms=Hohensolms restitueras i alle the godz och Rättigheeter/ som them Åhr 1637. blefwe ifrån taghne/ oachtadt thet Fördragh/ som här öfwer medh H. Jöran Landtgrefwe aff Hessen sedan giordt bleff.  
   
  [Art. IV,34 IPO ← § 35 IPM] Grefwerne aff Jsenburgh/ skole måge niuta then Almenne här ofwan til/ vthi then 2. och 3. Artickel/ beskrefne Amnestian til godha; Doch H. Jörans Landtgrefwes aff Hessen och alle andres emot them/ såsom och emot Grefwarne aff Hohensolms rätt förbehållen.  
   
  [Art. IV,35 IPO ← § 35 IPM] Reingrefwarne skole vthi theras Ampter/ Troneck och Wildenburgh/ såsom och vthi thet Herskapet Mörchingen medh thes tilhörige/ iämwäl och vthi alle andra rättigheeter aff Grannarne brukade restitueras.  
   
  [Art. IV,36 IPO ← § 35 IPM] Grefwe Ernestz aff Sain Änckia/ skal må insättias vthi samma possession til Slottet/ Staden och Amptet Hachenburgh/ medh thes tilho$rige/ ja och Byn Bendorff/ såsom hon thet hadhe förr är hon bleff ther vthsatt/ doch hwars och ens rätt oförkränckt.  
   
  [Art. IV,37 IPO ← § 35 IPM] Slottet och Grefweskapet Falkenstein skal restitueras honom som thet medh rätte tilkommer. Och hwadh rättigheet Grefwerne aff Raßborgh/ Leijonhufwudh kalladhe/ hafwa til Amptet Bretzenheim/ ett Lähn aff Archiebispedömet Cöln/ såsom och til Frijherreskapet [R]e[i]poltzkirck/ vppå Hundzryggen beläget/ then skal wara them medh alt hwadh ther til hörer förbehållen.  
   
  [Art. IV,38 IPO ← § 35 IPM] Huset Valdeck skal och sättias vthi possessionen vel quasi vthaff all rätt til Herskapet Didinghausen och Byerne Nordernau/ Lechtenskeid/ Defeld och Nieder Schleidern/ effter som thet them nutit hafwer Åhr 1624.  
   
  [Art. IV,39 IPO ← § 35 IPM] Grefwe Jochim Ernest til Ottingen/ skal vthi alt bådhe Ande= och Werldzligit/ som hans Fadher Grefwe Ludwich Eberhard för thetta besuttit hafwer/ restitueras.  
   
  [Art. IV,40 IPO ← § 35 IPM] J lijka måtto skal och thet HohenLoiske huset igen lefwereras alt hwadh thet ifrån tagit är/ enkannerligen Herskapet Weikerßheim/ såsom och Clöstret Scheffersheim/ vthan all inwändningh/ enkannerligen aff retentions rätten.  
   
  [Art. IV,41 IPO ← § 35 IPM] Grefwe Fridrich Ludwich til Löwenstein och Wertheim skal vthi alle sine Grefwe= och Herskaper/ som i thenne Krijgztijden sequestrerade, confiscerade och androm inrymbde hafwa warit/ vthi Andelighit och Werldzligit insättias.  
   
  [Art. IV,42 IPO ← § 35 IPM] Grefwe Ferdinand Carl til Löwenstein och Wertheim skal i alt thet/ som för hans framledne skyldmän på Swärdzsijdhan/ Grefwe Jöran Ludwich/ och G. Johan Casimir sequestrerat, confiscerat och androm inrymbt är/ vthi Andeligit och Werldzligit restitueras; Doch the godz och rättigheter förbehåldne som F. Marca Christiana wälb. G. Jöran Ludwichz til Löwenstein Dotter/ vppå Fäderne och Möderne tilkomma/ vthi hwilke hon skal fulkomligen insättias igen: Sammaledes och G. Johan Casimirs til Löwenstein Änkia vthi alt thes Lijffgedinge och Pantegodz/ medh thet förbehåll/ at om något ther aff kommer Grefwe Fridrich Ludwich til/ så må thet anthen genom wenligh förlijkning/ eller tilbörligh rättegång process fulföllias.  
   
  [Art. IV,43 IPO ← § 35 IPM] Huset Erbach/ och särdeles Grefwe Jöran Albrechts Arfwingar/ skole vthi Slottet Breubergh och alle thes rättigheeter/ som them tilhopa medh Grefwen aff Löwenstein tilkomma/ bådhe til besättningen och thes direction, sampt andre Civilia Jura insättias.  
   
  [Art. IV,44 IPO ← § 35 IPM] Grefwens aff Brandenstein Änkia och Arfwingar/ skole sättias in igen vthi all thes godz och rättigheeter/ som för Krigetz orsak skull them äre ifrån tagne.  
   
  [Art. IV,45 IPO ← § 35 IPM] Baron Paul Kevenhüller tillijka medh sine Brodher= Söner/ Cantzellerens Leflers Arfwingar/ Marci Conradi à Rhelingen Barn och Arfwingar/ Såsom och Hieronymus à Rhelingen medh sin Hustru: Item Marcus Antonius à Rhelingen; Hwar och en aff thesse skole i alt thet som them genom Confiscation ifråntagit är/ fullkomligen restitueras.  
   
  [Art. IV,46 IPO = § 36 IPM] The Contracter, Bythen/ Fördragh/ Handskriffter och Skuldbreff/ som medh wåld eller rädzla/ anthen Ständerne eller Vndersåterne olagligen äre afftwungne; Såsom i synnerheet ther öfwer klagha/ Speier/ Weisenburgh til Rhen/ Landaw/ Reutlingen/ Heilbrun/ och andre; Jämwäl och the Actioner som äre inlöste eller affståndne/ the skole alle wara vphäsne/ dödhe/ och så giorde til intet/ at ingen må hafwa macht/ någon ther öfwer til rätta fordra: Men om någre Skyldenärer hafwa medh wåld eller rädzla aftwungit them som them länt hafwa/ at gifwa sine handskriffter igen/ the skole alle restitueras, och Actionerne stå them ther öfwer frije och yppne.  
   
  [Art. IV,47-48 IPO = § 37 (1) - (2) IPM] Om någdn skuldh/ anthen vthaff köpenskap/ handel och wandel/ åhrlige inkompster eller hwadh elliest hon må kallas/ wore vthaff then ena eller andra krigande deelen/ vthaff haat emoot honom som förstreckt hafwer/ medh wåld afftwungen; Tå skal emoot skuldnärerne som vthtryckeligen wåld och richtigh betalning wara skedd förebära/ och sådant tilbiudha sigh at bewijsa/ ingen Executions Process anstelles/ medh mindre thesse Exceptioner, förmedels sakens fullkomlige skärskådande/ äre först affdömde: Om Process ther öfwer anställas/ så skal han innan tw åhr ifrån Friden blifwer affkunnat/ ändas/ widh straff tilgörande emoot the mootsträfwighe skyldenärer/ at aldrigh mehr få tala ther på. Men the Processer som här til äre emoot them therföre anstälte/ skole tillika medh förlijkningarne och lyfften/ som för Creditorernes restitutions skull äre skedde/ vphäfwas och krafftlös göras: Doch the Penninge Summor här vnder icke förståndne/ som vthi brinnande Kriget för androm/ til at förekomma theras större fahrligheeter och skadhar/ vthaff en godh wilie och mening vthlagde äre.  
   
  [Art. IV,49 IPO = § 38 IPM] The Domar som vthi Krigztijden om blott werldzlige saker allenast äre affsagde/ skole fuller/ medh mindre Processens willfarelse och defect är allom vppenbar/ eller och strax wijsas kan/ icke aldeles wara hålnde för inge: Doch skole the vthi theras wärkelighe effect, på thet som dömbt är/ så länge vppehållas/ som Rättegångz Acterne (ther så är at endera deelen innan ett halfft åhrs förlop/ begärar Revision) vthi behörligh rätt/ på ordinariè och extraordinariè sätt/ som i Rijket är brukeligit/ blifwa reviderade, och wäl och rätt öfwerwägade/ och alt så skole samma dommar/ anthen bekräfftade eller rättade blifwa/ eller ther the på platt inge skääl sigh stödia/ aldeles casserade warda.  
   
  [Art. IV,50 IPO = § 39 IPM] Om och någre Regal eller privat Lähn icke wore ifrån Åhr 1624. [!] förnyade/ eller ther aff j medler tijdh icke wore giord tienst/ så skal thet ingen lända til meen/ vthan tijdhen til at begära Investituren, skal falla ifrån thet Fridhen bleff giord.  
   
  [Art. IV,51 IPO = § 40 IPM] Sidst så skole och alle/ och hwar i synnerheet/ bådhe Krigz Officerere och Soldater/ så wäl som Rådz= och Fridz betiente/ Werldzlige och Andelige/ aff hwadh Nampn eller Condition the skattas må/ som then ena eller andre parten/ eller theras Bundzförwandter och adhærenter, medh Pennan eller Swärdet tient hafwa/ ifrån then högste til then ringeste/ ifrån then ringeste til then högste/ vthan all åthskilnat eller vndantagelse/ medh Hustrur/ Barn/ Arfwingar/ effterkommande/ tienare/ både til Personer och godz på bägge sijdher restitueras i then Stat, til Lijff/ rychte/ Heder/ Samwete/ Frijheet/ Rätt och Privilegier, som the hafwa för thesse Krijgen åthnutit/ eller medh rätta hade åthniuta kunnat; Jcke skal heller theres Personer eller godz något meen tilfoghas/ eller någhon Action eller anklagan åställas/ mycket mindre något straff eller skada/ vnder hwadh Prætext thet tå skee kan/ påläggas. Och thetta alt skal hafwa sin fullkomlighe effect, så wijdha the icke äre Keyserl. Maj. och huus O$$sterrijkez Vasaller och Vndersåther.  
   
  [Art. IV,52 IPO = § 41 IPM] Men the som äre Keysarens och Huus O$$österrijkez Ärfftlighe Vndersåther och Vasaller, måghe fuller niutha samma Amnestia til goda/ til theras Personer/ Lijff/ rychte och Hedher/ måge och hafwa en säker heemkomst i sitt förre Fädhernesland; Doch så/ at the sigh til sitt Fäderneslandz/ Rijkzens och Landskapers Lagh billigt beqwäma.  
   
  [Art. IV,53 IPO ± § 42 IPM] Men hwadh theras godz widhkommer/ om the them förr än the gofwe sigh til Cronan Swerige eller Franckrijke/ genom Confiscation eller annat sätt mist hafwa/ Ehuruwäl the Swenske Plenipotentiarij, länge och hårdt stode ther på/ at Godzen them och måtte restitueras: Doch lijkwäl/ effter som H. Keys. Maj. här vthi aff androm intet föreskrifwas/ och saken för the Keyserskas inständighe mootsäyelse annorlunda icke hafwer kunnat affhandlas/ icke syntes eller Rijkzens Ständer Rijket gagneligit/ fördenskul kriget continuera och fortsättia/ så skole the ther medh wara förlorade/ och vnder them/ som them nu besittia/ förblifwa.  
   
  [Art. IV,54 IPO ± § 43 IPM] Men the godz/ som them sedhan therföre ifråntagne äre/ at the hafwa fördt Wapnen för Swerige eller Franckrijke/ emoot Keysaren och thet Österrijkiske huset/ skole the få igen/ sådane som the nu äre/ doch vthan betalningh för bekostnaden/ och then nytta som ther aff är tagen/ eller något skadheständ.  
   
  [Art. IV,55 IPO = § 44 IPM] J thet öffrige så skal i Behmen/ och alle andre Keysarens Arffländer Lagh och rätt/ äwen så wäl för the Vndersåther och Creditorer, som äre aff then Außburgiske Confessionen och theres Arfwingar/ för theras privat prætensioner, om the några hafwa/ och therföre Rätten sökia och then fulföllia/ som för the Catholiske/ vthan någhon respect eller anseende administrerat och skepat warda.  
   
  [Art. IV,56 IPO = § 45 IPM] Doch skole ifrån thenne Almenne restitution vndantaghne wara/ the tingh som intet igenfåås/ eller igen gifuas kunna; Såsom löösöre/ the som en hafwer giordt sigh til nytta/ the som genom krigande parternes authoritet äre förwände/ Item, så wäl omkulslagne/ som til andra bruuk, för gemena säkerheetz skul anwände Byggningar/ publique eller private, Andelige eller Werldzlige/ såsom och publik eller privat nedsatt godz/ thet som för Fiendskapz skul är confiscerat, laghligen såldt/ frijwilligen bortskänckt.  
   
  [Art. IV,57 IPO = § 46 IPM] Och aldenstund then Gulichiske Successions saken/ ibland them som äre interesserade, kan en gångh vpwäckia/ om hon icke förekommes/ stort buller vthi Rijket; Hwarföre är belefwat/ at och hon/ så snart Fredhen är fulkompnadt/ skal medh ordentligh process in för H. Keyserl. Maj. eller genom wenligh förlijkning/ eller på annat laghligit sätt/ vthan drögzmåhl slijtas.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750