Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. F2'.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel VI IPO

 
   
  [Art. VI IPO = § 61 IPM] Och effter som H. Keyserl. Maj. opå Staden Basels och heele Sweitzerlandz klagan/ som the för H. Keys. Matz. til thenne Samkomsten fulmechtighe deputerade, hafwe förestält öfwer någre processer och executions befallninger/ som äre aff CammerRätten emoot förbemelte Stadh och andre theres föreente Cantoner, theres Borgare och Vndersåther vthgångne/ Hafwer effter föregången Rijkz Ständernes mening och Rådh/ medh ett särdeeles Decret then 14. Maij näst förledne åhr/ förklarat Stadhen Basel och the andre Switzerske Cantoner eller Bundzförwandter in possessione vel quasi på en fullkombligh Frijheet och exemption ifrån Rijket/ Och at the ingaledes ähre vnderkastadhe Rijkzens rätter och domare; Ähr thet bewilliat och för godt funnit/ thet samma vthi thetta här Fridzfordragh inneslutha/ och at thetta skal förblifwa stadigt och fast: Och therföre sådane processer tillijka medh the arrester, som kunne wara genom then occasionen någon gångh decreterade och effterlåtne/ aldeeles casseras och här medh vphäfwas.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750