Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. F3-F3'.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel VII IPO

 
   
  [Art. VII,1 IPO ← § 47 IPM] Thet ähr och medh Keyserl. Maj. och samptelige Rijkzens Stenders enhällige samptyckio belefwat/ at hwadh rätt och fördeel the Catholiske och then Außburgiske Confessionen tilgiffne Ständer och Vndersåther kunne hafwa aff Rijkzens Stadgar/ Religions Freden/ thenne här offentelighe affhandling/ och thet besluth som ther vthi fattat ähr öfwer alle beswär: Thet samma skal och wedherfaras them Reformeradom, effter som the nu kallas: Doch här vthinnan altijdh förbehållit Ständerne som kallas protestantes, at blifwa widh the besluth/ affhandlinger/ privilegia och andre förskriffninger/ som the sins emellan och medh sine Vndersåter här öfwer vprättat hafwe/ ther medh the hafwa här til welat laga om Religionen, thes öfningh och hwars och eens ortz Ständer och Vndersåther som ther aff dependera: Förbehållit hwarjom och eenom sitt samwetz frijheet.
Men effter som then Religions strijdh som är emellan förbenämbde Protestantes här til icke är bijlagd worden: Vthan förbehållin til wijdare afftaal och besluut/ och fördenskuld äre i twenne hoopar seergångne: Therföre äre the sins emellan om rättigheeten att reformera således föreente: at om een Förste/ eller annan Landz=Öfwerheet/ eller någon Församblingz eller Kyrkios Patron här effter träder til then andre deelens Gudz tienst: eller och genom succession och arffz rätt/ eller och i krafft aff thenne affhandling/ eller och på något annat sätt fåår in/ eller och igen bekommer något Furstendöme eller Lähn/ ther then andre delens Gudztienst är i offenteligh bruuk och öfning: Så må den fuller hafwa sine HoffPredikanter aff sin Religion på then Orten ther han residerar, vthan sine Vndersåthares beswär och præjuditz: Män intet skal han må ombytha then Gudztiensten/ eller och the Kyrkie Ordningar och Stadgar/ som här til hafwe ther warit i bruuk: ey heller intaga någre Kyrkior/ Scholer/ Hospital eller thes inkomster/ räntor och vnderhåld ifrån andre/ och leggia eller skaffa sådant vnder sine egne bekiännelses förwanter/ eller och vnder then prætext aff Landz/ Biskopz eller Patrons Rättigheet/ eller hwariehanda then wara kan/ vppåträngia. Vnder såtharena någhre Kyrkio tiänare aff een annan Religion eller bekennelse/ eller och giöra them och theras Gudztienst något annat meen/ hinder och förfång/ thet ware sigh sedan directè eller indirectè. Och på thet at thenne affhandling må thes krafftigare hållas/ så må/ vthi sådane fall och ombytelser sielfwa Menigheeten præsentera och föreslåå/ eller och the som icke hafwa rättigheet at præsentera och föreslåå/ doch nämpna skickelige Tiänare/ til Kyrkior och Scholar, hwilke skole aff Consistorio och Presterskapet på thet rummet/ så frampt the äre eens i Religionen, medh then Menigheeten som nämpner och præsenterer: eller och i fall så icke är/ tå på thet rumet som menigheeten ther til vthwällier/ blifwe förhörde och ordinerade, och sedan aff Fursten eller Öfwerheeten vthan någon geensäyelse confirmeras och stadfästas.
 
   
  [Art. VII,2 IPO ← § 47 IPM] Men om någon Menigheet/ ther itt sådant fall och omskifftning sigh tildrager/ tager w[i]jdh sin Herres Religion, och begärer vppå sin egen omkostnadh then Kyrkie tiänst och öfning/ som Fursten eller Herren är tilgifwin/ så ware thet honom fridt vthan andres förrfång och præjuditz henne thet förunna och effterlåtha/ så at hans effterkommande thet ey måge ryggia eller borttaga. Men Consistoriales, Sacrorum visitatores, Theologiæ och Philosophiæ Professores vthi Scholer och Academier, måge ingen annan Religion wara tilgifne/ än then som nu på thenne tijdhen på hwart rum offentelighen är wedertaghen.
Såsom nu alt thetta som förtalt är bör förstås om the omskifftelser som här effter hända/ altså tilfogha the intet Försterne aff Anhalt och andra slijke någhot præjuditz i then rättigheet som them tilkommer.
Men förvthan theße Religioner, som förr äro nämbde/ skal ingen annan i Rommerske Rijket wedhertaghas eller lijdhas.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750