Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. G-G'.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel IX IPO

 
   
  [Art. IX,1 IPO = § 67 IPM] Effter som thet och är alment nyttigt/ at när Fridhen nu blifwer giordt/ handel och wandel åter tiltagher; Therföre är bewilliat/ at hwadh som här och thär öfwer Rijket Commercierne til förfång/ och emoot thet gemena bästa/ förmedhelst tilfället aff thetta Krijghet nylighen aff eghit bewågh och authoritet, emoot lagh och rätt/ privilegia, och vthan Keysarens/ sampt Rijkzens Chur= Furstars samtyckie är infördt/ såsom skatt och tull/ och then Brabantiske Bullens mißbrwk/ och hwadh ther aff fölgdt är/ såsom repressalier och arrester, medh fremmande införde certificationer, pressurer, förhåldningar/ Påsternes och alle andre owanlighe beswär och hinder/ ther igenom Handelen och Seglations brwket är förwirrat: Skal aldeles vphäfwas/ och ther emoot vthi alla provincier, Hampnar/ Strömmar/ then gamble säkerheet/ rättigheet och brwk/ som för än thetta Krijghet begyntes/ på månge åhr tilbaka hafwer warit/ igen införas och obrotzlighen wijdh macht hållas.  
   
  [Art. IX,2 IPO = § 68 IPM] Doch blifwer then Rättigheet och Privilegium, som the Länder Strömmarne flyta vth medh/ kunne hafwa/ här medh intet förtagin: Såsom ey heller then tull som Keysaren medh Churfursternes samptyckie hafwer både androm/ och i synnerheet Grefwen aff Oldenburg wijdh Weserströmen effterlåtit: eller och elliest kan wara genom itt longligit bruuk infördt. Thetta blifwer alt i sin Vigor och skal ställas i til börligh execution:
Så at allestädes/ både til watn och Land/ Commercierne måge hafwa sin gång/ säkerheet och frijheet/ och så alle som hwar och een aff bäggie BundzFörwanternes Vasallis, Vndersåthere/ Tiänare/ Jnwånare hafwa frij macht/ at komma/ handla/ reesa aff och til: Effter som och i krafft aff närwarande besluth een sådan macht förståås wara gifwin/ som för thetta hwar och een hade/ förr än thetta Tyske krijget begyntes. Skal och Magistraten på både sijdor wara skyldigh beskydda och förswara thesse emoot all or[ä]tt/ fortryck och öffuerwåld/ lijka som sine egne Vndersåter/ förmedelst thenne affhandling: Hwar och eens ortz Rättigheet och lagh i alla måtto oförkränckt.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750