Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. G'-G4.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel X IPO

 
   
  [Art. X,1 IPO # IPM] Wijdare/ effter som H. Kongl. Maj. Drottningen i Swerige hafwer begiärt at henne skulle för the Platzers affträde hon i thetta krijget hafwer inkräcktat/ skee itt nöije: så och tilbörligen tilses/ huru then almenne frijden i Rijket igen kunde inrättas: Hwarföre hafwer Keys. Maj. medh Churfursternes/ Fursternes och samptlighe Rijkz Ständernes/ besynnerligen theras som här vthi äre interesserade, samptyckio; och i krafft aff thenne affhandling/ bewilliat och efftergifwer högstbemelte Stoormechtigste Drottning/ hennes effterkommande Arffuingar och Successoribus Sweriges Konungar/ och Sweriges Rijke/ thesse efterfölliande Länder och Landskap/ medh fulkomligh rätt til ewärdeligit immediat Rijkz Lähn innehafwa och besittia:  
   
  [Art. X,2 IPO # IPM] Först/ heele För=Pomeren sampt öen Landt Rügen medh thes Grentzer författade/ som the hafwa warit vnder the sidste Fursterne af Pomeren beskrefne. Här til och aff Hinder=Pomeren: Stettin/ Gartz/ Dam/ Golnaw och O$$en Wollin/ medh Oderströmmen som ther emellan/ och hafwet som the kalla Friske haff/ medh sine tree vthlop/ Pein/ Schwine och Diwenaw/ och medh thet Land å både sijdor som ligger ther til/ alt ifrån begynnelsen ofwan effter ifrån Konungz gebietet nider åht och in i Baltiske hafwet medh then bredd aff landet å östre sijdan aff Oderen/ som the Konungzlige och Churfurstelige Commissarij, kunne sigh ther om/ när the nogare alt öfwersee wijdh Gräntze läggningen och andre fleere små sakers affhandling/ wänligen förlijkas.  
   
  [Art. X,3 IPO # IPM] Thesse Pomerske Hertigedöme/ och Rugiske Furstendöme medh sine wijdhhängiande Länder och Jord/ samptligen och synnerligen tilliggiande Lähn/ Ampter/ Städer/ Slott/ Fläcker/ Byar/ Torp/ Menniskior/ Grundar/ Strömar/ O$$ijar/ Siögar/ Strander/ Hampnar/ Stånd/ gamble Räntor och Jnkompster/ och hwariehanda andre Kyrkie= och Werldzlige godz/ Såsom och medh sine Titler/ wärdigheeter/ förträde/ Frijheeter och Föremånn/ och alle samptlighe och synnerlige/ Kyrkie= och Werldzlige Rättigheeter och Privilegier, effter som hennes Antecessores, Hertigerne i Pomeren alt thetta medh sådhan rättigheet hafwe hafft/ besutit och regerat/ skal Kongl. Maj. och Sweriges Rijke ifrån thenne dag til ewärdelige tijder/ för itt Arff=Lähn hafwa/ besittia och ägha/ fridt bruka och obrotzligen nyttia.  
   
  [Art. X,4 IPO # IPM] Och hwad Rättigheet Hertigerne aff För=Pomeren alt här til hafwe hafft at conferera Prælaturer och Præbender widh Capitlet i Cammin: Thet skal här effter K. Mz. och Sweriges Rijke ewärdeligen hafwa; medh then macht at låta här effter när thesse Canonici och Capitulares, som nu äre/ affgåå/ sådane beneficier falla/ och theras Jnkompster til sin Furstelige Tafel förordna och läggia. Men hwadh som Fursten aff Hinder=Pomeren tilkommer: Thet samme skal och Churfursten aff Brandenburg hafwa tillijka medh heele BiskopzDömet Cammin/ thes territorio, Rättigheeter och Wärdigheeter/ såsom här effter medh mehre blifwer förmält.
Titlerne och Wapnen aff Pomeren/ skal så wäl thet Konglige Huset i Swerige/ som thet Churfurstelige aff Brandeburg/ vthan åthskildnad föra och bruuka/ effter som brukeligt hafwer warit emellan Hertigerne aff Pomeren: Och skal thet Kongl. Huset them ewärdeligen bruuka: men thet Chur=Brandenburgiske/ så längie någon aff Mans= eller Swerdz linien är öfwer: Doch skal Furstendömet Rügen här vnder intet förståås; ey heller at Churfursten skal må prætendera här medh någon Rättigheet/ til the Orther och Platzer/ som äre Sweriges Rijke giffne och affträdde. Men när Mans=linien aff thet Brandenburgiske Huset är vthe/ så skole alle andre/ vndantagandes Swerige/ hålla sigh ifrån then Pomerske Titelen och Wapnet/ och tå skal heele Hinder=Pomeren medh För=Pomeren/ heele Biskopzdömet och alt Capitlet Cammin medh alle the Rättigheeter och exspectantier, som thes Antecessores hafwe hafft/ consoliderat och samman fogat/ lände och höra ewärdeligen til Konungarne och Sweriges Rijke allena: Men thes förinnan skole the hafwa een wiß förhopning här vthöfwer och niutha een simultaneam, såsom the kalla/ investituram: Så at the tillijka medh Churfursten aff Brandenburg/ låtha sigh aff Keysaren på Hinder=Pomeren beläna/ effter som brukeligit är/ swäria och försäkra thesse Orther/ Ständer/ och Vndersåtharom/ emoot then Huldningz och Trooheetz Eed the them igen göra skole.
 
   
  [Art. X,5 IPO # IPM] Chur=fursten aff Brandenburg och alle interesserade, the löösa här medh och opgifwa alle Ständer/ ämbetzmen/ och vndersåtere som äre eller höre til offuanbeskrefne Länder och Platzer. Theras Eed; ther medh the hafwa warit honom och hans huus tilbundne/ och förwijse them här medh til H. Maj. och Sweriges Crona/ at the på sätt och wijs som brukeligit är/ H. Maj. och Rijket bewijse sin Trooheetz Eed/ Tiänst och lydno: och sättie alt så här medh Sweriges Crono/ vthi een fullkombligh och rättmätig Possess på föreskrefne Orter och Rättigheeter/ wedersakandes ifrån nu och til ewerdelige tijder/ all prætension och til taal ther vppå. Och thetta skole the för sigh och sine effterkommande/ medh itt särdeles breeff stadhfästa.  
   
  [Art. X,6 IPO # IPM] Til thet andra/ så effterlåther Keysaren medh heele Rijkzens Ständers samptyckio then Stoormechtigste Drottning/ hennes Arfwingar och effterkommande Konunger och Sweriges Rijke/ til ewärdeligit och af Rijket immediat La$hn/ Staden och Hampnen Wißmar/ tillijka medh fästningen Hwalfisk/ och Amptet Pöel (vndantagandes någre Byar/ Schedorff/ Weitendorff/ Brandenhusen och Wangern/ som lyda til then H. Andes Hospital i Lybeck) och NyeCloster/ medh all then Rättigheet och tillagor medh hwilke Hertigerne aff Mechlenburgh haffue thet hafft och besuttit: Så at föreskrefne Platzer och heele Hampnen/ medh the Länder å både sijdor ifrån Staden och in til Baltiske hafwet/ skole wara vnderkastade H. Majz. frije disposition; Så at H. Maj. skal och må them medh Skantzer bebyggia/ befästa och besättia/ effter som tijderne och omständigheeterne thet fordra/ aldeles effter sin willie och godhe tyckio; Doch medh egen Bekostnad: och ther altijdh för sine Skepp och Flotta hafwa een trygg och säker tilflycht och stånd: och sådant alt ther effter bruka och nyttia medh samme rättigheet/ som the andre Rijkzens Lähn: Doch at Staden Wißmar behåller sine Privilegia och thes handel och wandel på thet bäste sättet medh all Kongling Gunst/ Favor och beskydd förmehras och förbättras.  
   
  [Art. X,7 IPO # IPM] Til thet Tridie/ så effterlåther och Keysaren medh heele Rijkzens samptyckio/ i krafft aff thenne afhandling/ then Stormechtigste Drottning/ hennes Arfwingar och effterk[o]mmande Konungar/ och Sweriges Rijke/ Archiebiskopzdömet Bremen och Biskopzdömet Verden/ medh Flecken och Amptet Wilshusen/ och all then Rättigheet/ som Archiebiskoperne aff Bremen hafwe hafft til Capitlet och Stifftet Hamburg (doch thet Holsteniske Huset/ Staden och Capitlet Hamburg förbehållit theres respectivè rättigheeter/ Privilegier, Frijheet/ Fördragh och Häffd effter närwarandes Stat och tilstånd/ vthi alt/ så at the fiorton byar vthi the Holsteniske Ampten Trittou och Reinbech skole för åhrlig affrad som the vthgiöra/ förblifwa ewerdeligen til Hertig Fridrich aff Holstein Gottorp/ och hans effterkommande) medh alt hwad ther til lyder/ synnerligen och samptligen/ ehwarest thet ligger/ både medh Kyrkie= och Werldzlige godz sampt rättigheeter ehwadh Nampn the hälst hafwa kunna/ til land eller watn til ewerdeligit immediat Rijkz Lähn medh the insignijs och Wapn som the nu fuller föra: doch vnder itt Hertigedöme Nampn och Titul: Så at här effter skal Capitletz och andre Andelige Collegiers vthi thesse Stichter/ rättighet til at w[ä]llia och begära/ åtherwända/ och alle thesse Länders administration och regerning höra vnder Hertigedömen/ och vnder thes Titul föras.  
   
  [Art. X,8 IPO # IPM] Men Staden Bremen/ thes Gebiete och Vndersåther blifwer närwarande Stat, Frijheet och Privilegier vthi Andelige och Werldzlighe saker/ vthan någhon Anfächtningh effterlåthin. Men hafwer han medh Biskopdömet eller Hertigedömet eller Capitlen någon strijdh eller kan här effter hafwa: Then samme skal antingen vthi wenligheet bijläggias/ eller och medh lagh och rätt slijtas: Doch hwardere parten sin häfd förbehållin/ effter som the nu hafwe och besittia.  
   
  [Art. X,9 IPO # IPM] Til thet fierde/ så tagher och coopterer här medh Keysaren medh R. Rijket i anseende aff förbenembde Länder och Lähn then Stoormechtigste Drottning/ och Sweriges Ri[jkz]es effterkommande Konungar til ett immediat Rijkz Stånd/ så at Drottningen och Sweriges Konungar/ skole ibland andre Rijkzens Ständer kallas och stämmas til Rizkzdaghar/ vnder Hertigh titul aff Bremen/ Verden och Pomeren/ Furste aff Rügen och Herre aff Wismar; Och skal hafwa sitt säthe vthi Rijkzens samqwembder/ vthi Fursternes Collegio, vppå then Werldzlighe bäncken/ thet fämpte rumet: Och sitt Votum och röst för Bremen: Men för Verden och Pomeren/ efft[e]r then ordning/ som thes förre innehafware och ägare hafwe aff ålder hafft:  
   
  [Art. X,10 IPO # IPM] Och vthi O$$fwer=Saxiske Creutzen näst fram för Hertigerne aff Hinder=Pomeren: Men vthi Westpfaliske och Nider=Saxiske Creutzen/ på thet rum och sätt som wedertaghit och brukelighit är: så at Directorium aff Nider=Saxiske Creutzen omskifftas och kommer then eene gången til Magdeburg/ then andre til Bremen/ doch Hertigernes aff Brunswich och Luneborg alltijdh förbehållin theras Condirectorij rättigheet.  
   
  [Art. X,11 IPO # IPM] Til Rijkz Ständernes vthskickades Samquembd/ sänder så H. Kongl. Maj. som Churfursten sine/ effter som brukeligit är: Men effter såsom beggie/ För=och Hinder=Pomeren tilhopa/ icke hafwe vthi thesse Samquembder mehr än itt votum, skal thet samma/ doch medh Churfursten först öfwerlagdt/ aff H. Kongl. Maj. altijdh föras och vthsäijas.  
   
  [Art. X,12 IPO # IPM] Sedhan så effterlåter och Keysaren them/ vthi alle thesse föroptalde samptlighe och synnerlighe Lähn/ Privilegium de non appellando, at the vthi Rättegångz saker ey måghe medh waadh komma vnder Keysarens Hoff= eller Cammarrätt: Doch så at the vprätta vppå något beqwämlighit rum i Tyskland/ en O$$fwerrätt eller Appellationis instantiam, och förordna ther til skickelighe och beqwämlighe personer/ som skipa hwariom och enom Lagh och rätt/ effter Rijkzens Stadgar och hwars och eens ortz Statuta, vthan wijdare provocation eller sakernes affkallande til andra orther.
Twert om/ ther så hände/ at the så wijdha the äre Hertiger aff Bremen/ Verden eller Pomeren/ eller Furster aff Rugen/ eller Herrer aff Wismar/ vthaff/ eller för någhon saak som angår theras Länder/ kunne aff någhon draghas til rätta: Effterlåter Keys. Maj. them frijdt/ at the/ för sin Commoditet och til bättre lägenheet/ må vthwällia forum, antingen Keysarens Hoffrätt eller Rijkzens Cammarrätt/ ther the måghe swara til saken: Doch skole the innan 3. Månader ifrån thet strijdhen blifwer them kundgiord/ förklara sigh/ vppå hwilken orth the hälst wilia sigh inställa och stå til rätta.
 
   
  [Art. X,13 IPO # IPM] Thes förvthan så efferlåter han och H. K. M. i Swerige/ rättigheet at vprätta Academier eller vniversitet: hwarest och när henne synes läghligast:
Här til effterlåter han och henne/ nu warande tull (som eliest kallas alment Licenter) widh stranden och Hampnerne i Pomeren och Mechlenburg/ doch at the så taxeras och modereras at icke Commercierne vppå the orther ther igenom falla.
 
   
  [Art. X,14 IPO # IPM] Keysaren afflöser och vpgifwer här me[d]h Ständerne/ Magistraten, Ämbetzmannom och vndersåtharom vthi thesse förtalde respectivè Länder och Lähn/ thet band och eedh/ medh hwilka the hafwa warit theras förre Herrar/ innehafwarom eller och elliest them som prætention här vppå hafft hafwa/ alt här til/ tilbundne: förwijsar och förbinder them här medh til all vnderdånigheet/ hörsamheet/ lydhno och trooheet at bewijsa H. K. M. och Sweriges Crono/ såsom ifrån thenne tijdhen/ theras rätte Arffherre och Öfwerheet: Och sätter altså här medh Sweriges Crono vthi fullkomligh och rättmätigh Possession på alt thetta/ vthlofwandes widh sin Keyserligh ordh/ så wijdha thetta thesse företalde Länder/ Godz/ giffne Rättigheeter/ angår/ willia hålla icke allenast thenne nu regerande Drottning/ vthan och hennes effterkommande Konungar och Sweriges Rijke/ säkre och trygge: Och them såsom andre Rijkzens Ständer vthi theras rolighe possession, emot en och annan/ ehoo then wara kan/ obrotzligen maintenera och behålla: och thetta altsammans/ vthi ett särdeeles förklarningzbreeff/ vppå bästa sätt stadhfästa.  
   
  [Art. X,15 IPO # IPM] Ther emoot så skal then Stormechtigste Drottning/ tilkommande Konungar och Sweriges Rijke/ alle förtalde Lähn samptlighe och synnerlighe wederkiennes aff Keys. Maj. och Rijket: och therföre/ så offta sigh sådant fall tildragher/ på tienlighit sätt begära Länßens förnyielse och investituram, bewijsandes sin trooheetz eedh och hwadh ther widh hänger/ såsom theras Antecessores och andre Rijkzens Läningz män och Vasalli.  
   
  [Art. X,16 IPO # IPM] Sedhan/ och i thet öffrighe så skole the/ när Huldheetz och Trooheetz eedhen skal förnyas eller affläggias/ på wanligit sätt stadhfästa Ständerne och Vndersåtharenom/ i förtalde Länder och orther/ och i synnerheet the Strålsundiske/ theras tilbörlighe Frijheet/ Rättigheeter/ Privilegia, så gemeene som synnerlighe/ som the laghlighen hafwe förwärfwadt/ eller genom longligit bru[u]k behållit/ tillika medh then Ewangeliske Religionens öffning/ stadigt at nyttia/ effter then oförandrade Außburgiske bekennelsen. Här ibland och stadfäste Hänsestäderne then Seglations och Handelß frijhet oförkränckt/ bådhe i fremmande Rijken/ Republicer och Landskap/ så wäl som i Romerske Rijket som the ther hafft hafwa in til thetta krijgh begyntes.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750