Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. G4'-H3.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel XI IPO

 
   
  [Art. XI,1 IPO # IPM] Men efter thet at Churfursten af Brandenburg H. Fridrich Wilhelm hafwer til at befrämia en allmen och vniversal fridh/ affträdt sin Rättigheet til För=och Hinder=Pomeren/ medh the Länder och Orter som för äre vptalde: til at bewi<j>sa eller giöra honom/ hans effterkommande och Bröst=Arffningar/ och hans näste Fränder å Fäderne på Mans linien, besynnerlighen the Herrar Marggrefwerne Christian Wilhelm fordom Administrator öfwer Archiebiskopzdömet Magdeburg/ Item Christian aff Culmbach/ och Albrecht aff Onolßbach/ theras effterkommande och Manlige Bröst=Arfningar een lijka och æquivalent wedergäldning: Så hafwer H. Keys. Maj. medh Rijkzens Ständers samptyckio/ serdeles theras som interesserade äre/ bewilliat/ at så snart Frijden medh bäggie Rijkerne och Romerske Rijkzens Ständer är sluten och stadhfäst/ så skal honom lefwereras Biskopzdömet Halberstadt/ medh alle Rättigheeter/ Privilegier, Regalier, Gebieter/ så Kyrkie som Werldlighe godz/ ehwadh Nampn the hälst hafwa kunna/ intet vndantagandes/ til ewerdeligit immediat Lähn: Och skal ChurFursten nu straxt sättias i thes real och rolighe possession: och therföre/ eller ther vppå/ hafwa sitt säthe och votum på Rijkzdagarne i NedreSaxiske Creyßen.
Men Religionen och Kyrkie godzen skal han låtha förbliffna wijdh then Stat som the aff ArchieHertigen Leopoldo Guilielmo, genom thet fördraagh som han medh DoomCapitlet ingått hafwer/ wore förordnade: Doch så at Biskopzdömet blifwer arffteligit in vppå Churfursten/ heele hans Hus och Fränder å Fädherne på Swärdz Linien som för äre vptalde/ medh theras effterkommande och Manlighe Bröst=Arffuingar/ effter then Ordning som the ähre arfftagne til: och skal Capitlet ingen Rättigheet mehre hafwa/ til at wällia och begiära/ eller i regeringen och hwadh ther til länder/ vthan bemelte ChurFurste/ och the andre förre vptalde skole effter Arffzrätten i thetta Biskopzdömet bruka samma macht som andre Rijkzens Furstar i theras Gebieter/ och hafwa wåld fierde deelen aff Canonicaterne (vndantagandes Prosterijet/ som här vthinnan intet bör räknas) när the som nu them inne hafwa och then Außburgiske Confessionen äre tilgiffne/ medh tijden affgåå/ släckia och falla låtha/ och thes inkompst och intrader vnder Biskopz Tafelen läggia/ och ther intet så månge Canonici wore aff then Außburgiske Confessionen, så at the giöra een fierde deel aff heele Corpore alle tilhopa/ vndantagandes Prowesten/ så må talet fyllas aff the Catholiskes Præbender, när the affgåå.
 
   
  [Art. XI,2 IPO # IPM] Effter som och Grefwedömet Hohenstein/ för then deelen/ thet är itt Lähn aff Stifft Halberstadh/ beståendes i twenne Ampter Lora och Klettenberg/ och någre Flecker/ medh ther til lydande Godz och Rättigheeter/ är effter then sidstes aff thenne familien Grefwens dödh/ fallit och lagdt til Stifftet igen/ och är aff Archie Hertigen Leopoldo Guilielmo såsom een Biskop til Halberstad här tils besutit och häfdat: är thet för godt ansedt/ at samme Grefweskap skal här effter oryggeligen förblifwa til Biskopen/ så at Churfursten/ såsom then ther nu arffteligen bekommer samma Biskopzdöme/ skal hafwa frij macht om förbemelte Grefskap disponera och lagha: och intet hindra eller gälla/ hwadh som här emoot aff någrom kan säyas eller föredragas.  
   
  [Art. XI,3 IPO # IPM] ChurFursten skal och wara plichtigh at handhafwa Grefwen aff Tottenbach i possessionen på Grefskapet Reinsteen/ och förnya honom Förläningen/ som honom är aff ArchieHertigen medh Capitlens samptyckio gifwin.  
   
  [Art. XI,4 IPO # IPM] Så skal och bemelte Churfurste för sigh och sine effterkommande/ effter som för är omtaalt/ bekomma Stifft Minden medh alle rättigheeter och hwadh mehra ther til ligger/ på samme sätt/ som Stifft Halberstadh aff Keys. Maj. effter Rijkzens Ständers samptyckio/ til ewerdeligit Lähn. Och skal bemelte Churfurste straxt effter Frijden blifwer slutin och stadhfäst/ för sigh och sine effterkommande/ sättias i roligh och reâl possession aff samme Stifft: och ther vppå hafwa sitt säthe och votum i alle/ bådhe vniversal och particular Rijkzens Ständers/ såsom och then Westpfaliske Cretzens sammankompster. Doch Staden Minden förbehållit sine Regalier och Rättigheeter både i Andelige och Wer[l]dzlige saker/ cum imperio mero & mixto in criminalibus & civilibus, besynnerligen med Gebietz rättigheet/ och thes Jurisdictions öffning/ som hon är Staden gifwin/ och han hafwer then inkrechtadt och fattat: Såsom och i andre bruuk/ immuniteter och Privilegier som them wijd theres gamble rättigheeter skäligen tilkomma: Doch så/ at the Torp/ byar och huus/ som höra til Fursten/ Capitlet/ heele Clericerijet och Ridderskapet/ och respective liggia in districtû och innan Stadz murerne/ aldeeles vndantages/ och at Furstens och Capitlens Rättigheet blifwer i thet öfrighe aldeles oförkränckt.  
   
  [Art. XI,5 IPO # IPM] Thet blifwer och bemelte Churfurste och hans effterkommande/ aff Keysaren och Rijket Stifft Cammin gifwit til ewerdeligit Lähn/ aldeeles på samma sätt/ och medh samma rättigheet/ som Halberstadh och Minden: Doch medh thenne åthskildnad/ at Churfursten skal wara fridt i Stifft Cammin/ när thesse Canonici som nu lefwa/ affgåå/ låtha Canonicaterne ther medh slockna och falla/ och altså medh tijden/ läggia och incorporera heela Stifftet medh HinderPomeren.  
   
  [Art. XI,6 IPO # IPM] Sammaledes giffz och Churfursten aff Brandenburg expectance eller wiß förhopning vppå ErtzStifftet Magdeburg/ således/ at när thet blifwer lööst och thenne nu warande Administrator Hertig Augustus aff Saxen/ antingen medh dödhen affginge/ eller trädde i sin Faders ställe til Churfurstendömet i Saxen; eller och elliest/ på hwariehanda sätt thet tå kunde wara/ effterlåthe och öfwergofwet: Tå skal heele thetta Archiebiskopzdömet medh alle the Gebieter ther til liggia/ Regalier och Rättigheeter/ effter som för är stadgat och sagdt om Halberstadh/ öfwerantwardas och gifwes Churfursten aff Brandenburg/ hans effterkommande och Successoribus, Arfwingar och Fränder å Swerdzlinien til ewärdeligit Lähn: och här emoot intet gälla/ ther i medhler tijdh/ något Wahl eller Postulation, antingen lönligen eller vppenbarligen aff Capitlet skedde: Och skal Churfursten och hans effterkommande hafwa macht/ så snart thet blifwer lööst/ aff egen authoritet, thet wederkiännas och intaga.  
   
  [Art. XI,7 IPO # IPM] Thes förinnan/ skal Capitlet tillijka medh Ständerne och Vndersåterne aff samma Ertzstifft/ wara förbundit/ nu straxt Frijden blifwer slutin/ vppå all händelse bewijsa thet Churfurstelige Huset Brandeburg/ för honom/ och alle hans effterkomande Arfwingar och Fränder å Swerdz linien sin Troohetz och Vnderdånigheetz Eedh.  
   
  [Art. XI,8 IPO # IPM] Men Staden Magdeburg skal behålla sin gamble Frijheet/ och Privilegium, som Keyser Otto then Förste/ then 7. Junij, åhr effter Christi Börd Nijehundrade och fyratijo gifwit hafwer: hwilket/ oansedt thet är nu genom tijdernes långe lopp och olycko förkommit/ skal doch lijkwäl vppå Stadzens ödmiuke begiären aff H. Keys. Maj. renoveras och förnyias. Staden skal och hafwa sitt Privilegium til at fortificera och befästa/ som the aff Keyser Ferdinando then andre bekommit hafwa: hwilket medh fulkombligh Jurisdiction och Egendoom/ skal sträckia sigh til en fierdedels Mijl: skal och hafwa the andre sine Privilegia och Rättigheeter både i Andelige och Werldzlige saaker/ behåldne och oförkränckte/ Medh then införde Clausel, at För=Städerne/ Staden til præjuditz intet mehre skole bebyggias.  
   
  [Art. XI,9 IPO # IPM] Men hwadh the fyra Ämpter Querfurt/ Güterbock/ Dam och Borck anlangar; Effter the nu långo sedan ähre lefwerade Churfursten aff Saxen/ så måge the och ewerdeligen vnder hans Land förblifwa: Doch medh thetta förbehåll/ at then quota som på theres wägnar här till är gifwin til Rijkz=stewr eller Cretz=stewr i vthlaghor/ then gifwes här effter aff Churfursten aff Saxen/ och affdraghes Stifftet Magdeburg: och at här om giörs een provision och förandring i Rijkzens och Cretzens matricel.
Och effter som här igenom blifwer någon förminskning vppå Cammarräntan/ som hörer til ArchieBiskopz Tafelen: så på thet sådant må i någre måtto bootas och bättras/ skal Churfursten aff Brandenburg och hans Successores icke allenast nu straxt/ sedan frijdhen blifwer slutin/ hafwa macht at intaga och nyttia Amptet Eglen/ som elliest hafwer hördt til Capitlet, så at then processen som Grefwarne aff Barbij nu för några åhr här öfwer hafft hafwa/ skal här medh aldeles casseras och vphäfwas/ Vthan och när han nu fåår ErtzStifftet i fulkomligh possession, må han fierde deelen af Canonicaterne vnder Doom Capitlet/ när the/ som them innehafwa/ affgåå/ dööda eller falla låtha/ och thes inkompst läggia til ArchieBiskopz Stolen.
 
   
  [Art. XI,10 IPO # IPM] Men hwadh skuld aff nu warande Administratore, Hertigh Augusto til Saxen kan giord wara: then skal på fall/ som nu sagdt är/ Archie Biskopzdömet blifwer lööst och faller til Churfursten aff Brandenburg och hans Successores, aff ArchieBiskopz intraderne eller inkompsterne intet betales. Så skal ey heller bemelte Administrator hafwa loff eller macht medh ny skuld/ förpantningar eller försättningar/ förbemelte Ertzstift/ Churfursten aff Brandenburg/ hans Successoribus/ Arfwingom och Frändom til præjuditz, på hwariehanda sätt beswära.  
   
  [Art. XI,11 IPO # IPM] J thet öffrighe/ vthi thesse Churfurstens aff Brandenburg Archie- och Biskopzdömen/ skole Ständerne och Vndersåtherne hafwa och behålla sina rättigheeter och Privilegier, i synnerheet then oförandradhe Außburgiske Confessionens öffning/ såsom then nu ther är: skal och här hafwa sitt rum hwadh som in puncto gravaminum emellan bägge Religionens Ständer i Rijket/ är förlijkt och affhandlat; så wijda som thet icke går emot then disposition som tilförende art. 5. de gravaminibus §. 8. författat är/ och så begynnes: The ArchieBiskopzdömen/ Biskopzdömen och andre Fundationes och Kyrckiegodz etc. och så lycktas: vnderkastade wara. Hwilken Artickel skal gälla lijka som han ord ifrån ord här wore insatt: Och skal förb. ArchieBiskopzdömen medh arfz och oombytelig rättigheet förblifwa hoos Churfursten/ thet Brandenburgiske hwset och alle thes effterkommande/ arfwingar och fränder å Fäderne/ aldeles medh sådan rättigheet som thet med andre theras arfländer sigh förhåller.
Men hwad titulen anlangar/ så är således förafskedat/ at bemelte Churfurste med thet heela Brandeburgiske hwset/ och ther ibland Marggrefwerne aff Brandenburg alle och hwar och en i synnerheet skole kallas och skrifwas: Hertiger til Magdeburg/ och Furster af Halberstad och Minden.
 
   
  [Art. XI,12 IPO # IPM] Kongl. Majtz. i Swerige gifwe och tilbaka åth Churfursten aff Brandenburg/ för honom/ hans effterkommande Arfwingar och Fränder å Fädherne och Swerdz linien. Först/ heela HinderPomeren medh alt hwadh ther til hörer och ligger/ Godz och Rättigheeter/ Kyrkie= och Werldzlighe/ medh fullkomligh Rättigheet/ så wäl quo ad Dominium vtile, som directum, bådhe at äghat/ såsom och innehafwat och nyttiat. Sedhan och Collbergh medh heela Biskopzdömet Cammin/ och all then Rättigheet som Fursterne aff Hinder=Pomeren här til hafwa hafft at conferera Cammin/ Capitlens Prælaturer och Præbender: Doch så at H. K. Maj. i Swerige blifwe the rättigheeter behåldne/ som H. Maj. förr äre giffne och effterlåtne. Och skal här medh bemte: Churfurste stadhfästa them som han nu får igen/ N: Ständerne och Vndersåterne i hinderPomeren/ samt Stiftet Cammin/ theras tilbörlighe frijheet/ godz/ rättigheeter och Privilegia, effter thet skrifftlige revers (hwilket och Standerne och Vndersåtherne vthi Stifftet skole åthniuta/ Tillijka medh then oförandrade Außburgiske Confessionens frije öfning/ vthan någhot intrång) som här vppå gifwas skal/ tå huldheetz och trooheetz eedhen skal förnyias eller affläggias.  
   
  [Art. XI,13 IPO # IPM] Til thet tridie/ alle the orther som är i Marck=Brandenburg medh Swenskt Folck och Guarnison äre besatte.  
   
  [Art. XI,14 IPO # IPM] Til thet fierde och alle Commender och Godz som höra til S. Iohannis Riddare orden/ och liggia vthan om the gebieter som nu blifwe H. K. M. och Sweriges Crono opdragne: Tillijka medh the Actis och regestis och andre skrifftlighe Documenter in originali, som thesse orther och rättigheeter/ som nu blifwe igengiffne/ angå: Men the som äre gemeen och komma bådhe För=och HinderPomeren til/ vthi wiße werdige Copier eller sådan form som kan gälla för rätta/ aff thet som in Archivo eller Cantzelliet widh Hofwet i Stettin/ eller och annorstädhes innan eller vthan Pomeren/ finnes.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750