Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. H3'-H4.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel XII IPO

 
   
  [Art. XII,1 IPO # IPM] För thet som Fursten aff Mechelburg=Swerin Hertig Adolph Friderich affgår/ medh Stadhen och Hampnen Wißmar/ skal han i stället hafwa Stiffterne Swerin och Ratzenburg til ewärdeligit och immediat Lähn (doch förbehållin then rättigheet/ som Saxiske hwset Lawenburg/ och andre grannar/ såsom och förbenembde Stifft kunne hafwa til hwar andra) medh alle rättigheeter/ skrifftlighe Documenter, Archivô, räkenskaper/ och annat hwadh meer här til länder: och medh then macht/ at/ så snart the Canonici, som nu äre/ affgå/ låte Canonicaterne vthslockna/ och theras inkomster komma til sin Furstliga taffel. Skal och för thesse Stifft hafwa sitt säthe i Rijkzens och neder Saxiske Cretzens samqwämbd medh dubbel titel och voto.
Och endoch hans Broderßon Hertigh Gustaff Adolph aff Mechelburg=Gustraw/ för thetta hafwer warit vthwald Administrator til Stifft Raseburg: Lijkwäl medhan honom icke mindre än hans Faderbrodher/ är then wälgärningen wederfarin/ at the äre restituerade och insatte i sine Furstendömer igen/ hafwer man funnit billigt/ at medan Farbroderen affträdher Wißmar/ han honom igen affståår thetta Stifftet: och ther emoot/ och för thetta/ skal bemelte Hertigh Gustaff Adolph bekomma til wedergäldning/ effter then afhandling som öfwer Gravaminibus giord är/ twenne Canonicaters inkomster/ som the Außburgiske Confessions Förwanter hafwa innehafft: Then ena wijdh DoomKyrkian Magdeburg; then andre v[t]hi Halberstadh/ så snart the blifwa lööse.
 
   
  [Art. XII,2 IPO # IPM] Hwadh the twenne Canonicatus widh Doomkyrkian Straßburg anlangar/ vppå hwilke är skeedt prætention och insprååk: Om then Außbärgiske Confessionens Ständer/ kunne någhot ther medh och i krafft aff thenne affhandling nåå/ skal aff sådane inkomster twenne Canonicaters deelar komma til then Mechelburgiske Familien: Doch vthan the Catholiskes præjuditz. Men om thet hende at mans linien aff Huset Swerin ginge vth/ och then Gustrawiske wore öfwer/ så skal thenne trädha i thens andras rättigheet.  
   
  [Art. XII,3 IPO # IPM] Så skal än wijdhare/ thet Mechelburgiske Hwset til theste bättre contentament och nöye gifuas twenne S. Johannis aff Hierusalem Riddar ordens Compturey Mitow och Nemerow/ som liggia i thet Furstendömet/ i krafft aff thenne förordning som förr är giord/ artic. 5. §. 9. ewärdeligen; til thes the i Rijket sins emellan kunne komma öfwereens om Religions strijdhen/ och skal then Sweriniske linien beholla Mitow/ men then Gustrowiske Nemerow/ medh thet wilkor/ at the förskaffa sigh samma ordens samtyckie/ och elliest at the ock bewijsa Churfursten aff Brandenburg/ såsom thes patron, så offta sådant fall kan sigh tildragha/ sådant som honom här til hafwer warit waant ther aff at bewijsas.  
   
  [Art. XII,4 IPO # IPM] Så skal och Keys. Maj. stadhfästa honom hans tull widh Elffströmen/ som han för thetta hafwer erhållit/ ewedelighen: och än ther öfwer på någhon tijd fram åth gifwas honom frij aff Rijkzstewr (vndantaghandes then satisfaction, som nu för then Swenske militien skal vppåläggias) til thes thet kan emot en Summa om twhundrade tusend Rixdal. affräknas.
Så skal och här medh then förmeente och prætenderade Wingersätske skuld vphäfwas/ såsom then ther är kommin aff orsaken til krijget: så at the Processer och besluth/ som här öfwer äre vthgångne/ skole aldeles för inga achtas/ så at hwarken Fursterne aff Mechelburg eller Stadhen Hamburg må här om någhon sinn här effter qwälias eller för rätta draghas.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750