Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. H4-I2'.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel XIII IPO

 
   
  [Art. XIII,1 IPO # IPM] Effter som och thet Furstelige Huuset Brunswig och Luneborg/ hafwe för then almenne Frijdens skuld/ then theste bättre och lättare at stadga/ affträdt Coadjutorij rättigheet som the hadhe fått på Ertzstiffterne Magdeburg och Bremen/ Item Biskopzdömerne Halberstadh och Ratzeburg/ medh then condition, at the skole ibland annat niutha och fåå tilsäijelse/ hwar annan gång emoot the Catholiske/ at succedera vthi Biskopzdömet Oßnebrügg: Så hafwer Keys. Maj. erachtandes at thet ingalunda kan gagna närwarande Rijkzens tilstånd/ at then almenne Frijdhen skulle therföre längre hindras/ samptyckt och här medh effterlåthet/ at een sådan alternativa successio vthi bemelte Stifft Oßnabrügg skal här effter emellan the Catholiske/ och thens Außburgiske Confessionens Biskoper (doch at the vthaff Huset Brunswijk och Luneborg/ så längie thet wahrar/ begieres/) hafwa rum och framgång på effterfölliande sätt och wilkor:  
   
  [Art. XIII,2 IPO # IPM] Först/ effter som H. Gustaff Gustaffz Son/ Grefwe til Waseborg/ Sweriges Rijkes Rådh/ wedersakar all sin Rättigheet til thette Stifft Oßnebrügg/ som han igenom tilfälle aff thette krijget/ hafwer bekommit/ och vpgifwer Eeden som aff thes Stender och Vndersåtere är honom giord/ Hwarföre skal Biskopen Frantz Wilhelm och hans effter[k]ommande/ såsom och Capitlet/ Ständerne och Vndersåterne af samma Stifft/ wara i krafft aff thenne affhandling förbundne at affbetala honom wälbemelte Greff Gustaff eller hans Fullmechtighe/ vthi Hamburg på 4. Åhr tilgiörandes/ räknandes ifrån then dagen frijden blifwer publicerat, ottatio tusend Rijkzdaler/ så at the hwart Åhr måste betala och räkna tiugo tusend Rijkzd. i Hamburg bemelte Grefwe/ eller hans Mandatario til handa: så at executionen öfwer then thetta intet wil effterkomma/ skal effter thette FridzFördragz innehåld/ och allmenne lagh/ hafwa sin krafft och fortgång.  
   
  [Art. XIII,3 IPO # IPM] Til thet andra/ så skal bemelte Stifft Oßnabrügg heelt och hollit medh alle sine appertinentier, Andelige och Werldzlige/ öfwerantwardas/ thenne nu warande Biskop Hertigh [!] Frantz Wilhelm medh fullkomligh rättigheet at besittia/ effter såsom här öfwer vti wiße städzewarande Puncter och Capitulations Artickler medh samptlige Hertigh [!] Frantz Wilhelms och huus Brunswig/ Luneborg och Capitularium aff Stifftet Oßnabrügg/ samptyckie/ skal blifwa stadgat.  
   
  [Art. XIII,4 IPO # IPM] Til thet Tridie: Religionens, the Andelige Sambquemders och heele Clerisietz [!] aff bäggie Religionerne tilstånd/ så i Staden Oßnabrügg/ som i the andre Orter/ Städer/ Torp/ Byar/ och all annor rum som höre vnder Stifftet Oßnabrügg/ skal/ blifwa och föras til then Stat, som the wore then 1. Januarij Anno 1624. Doch så at tilförende blifwer een särdeles determination och förordning giord/ om thet/ som fins effter Åhr 1624 hwadh Kyrkie Tiänare och Gudz Tiensten anlangar/ ware ombydt: hwilket och skal författas vthi then capitulation, som för är omro$rdt: Och skal Biskopen genom sitt Revers, när han tager huldhe<e>tz och troohettz eeden (then the giöra så wijdha/ thet förr/ och aff ålder är wordit achtat) försäkre Ständerne och Vndersåterne på theras rättigheeter och privilegier, och hwadh thes förvthan kan synas nödigt til Stifftz Regeringen/ och Ständernes och Vnderså[t]ernes säkerheet å bådhe sijdhor.  
   
  [Art. XIII,5 IPO # IPM] Til thet fierde: när thenne Biskopen blifwer dödh/ så skal i Stifftet Oßnabrügg Hertigh Ernst Augustus Furste til Brunswijk och Luneborg hans rwm förträda: wari och nu i krafft aff thetta Fridz fördragh til Successor koradt och keesat/ och wari här medh Doom Capitlet Oßnabrygg/ såsom och the andre Ständer och Vndersåterne/ förplichtade strax så snart nu warande Biskop medh dödhen affgår/ eller och resignerer och affsäyer sigh/ at tagha Hertigh Ernst Augustum til Biskop igen/ och til then ända 3. månader/ räknandes ifrån thet Frijdhen blifwer slutin/ bewijsa honom/ som för är sagdt/ sin huldheetz och trooheetz eedh/ effter the Conditiones som vthi Capitulationen, then nu skal författas och ingåås/ kunne blifwa satte.  
   
  [Art. XIII,6 IPO # IPM] Men om Hertigh Ernst Augustus, icke öfwerlefwer nu warande Biskop/ skal Capittlet wara förbundit en annan aff Hertigh Jörens/ aff Brunswijk och Luneborg effterkommande/ sigh til Biskop begiära. Doch at the wilkor och conditiones blifwe i acht tagne och håldne/ som nu i then lijkformige capitulation äre wijdtagne och ingångne. Sedan när then är dödh/ eller godwillieligen A$$mbethet och Stifftet resignerer, skal Capitlet wara förbundit/ antingen genom wahl eller Postulation, taga sigh een Catholisk Prælat: Men ther Canonici vthi thette Stifftet/ wore oense eller försumelige/ skal then ordning/ som är författat in jure Canonico achtes/ och som thet hafwer warit brukeligit i Tys[k]land: Doch så at then städse warande Capitulation som här vthöfwer nu giörs/ såsom och thenne affhandling/ blifwe behåldne och i sitt wärde. Blifwer alt så här medh ewerdeligen tillåthen/ een alternativa successio emellan the Catholiske/ som antingen aff sielfwe Capitlet vthwällias/ eller och ifrån andre Orter begiäras/ och them som nu Außburgiske Confessionen äre tilgiffne/ doch inge andre än them/ som äre bemelte Hertig Jörens BröstArfwingar/ och än tå således/ at om flere Furster äre/ tå vthwällies eller begiäres then yngre/ är ingen aff the yngre/ tå tages i hans ställe een aff the regerande Fursterne: och ther the vthginge/ så må Hertigh Augusti affödhe endtlighen komma ther til/ doch på sådant sätt/ som nu sagdt är alternativè, at the medh the Catholiske träda ther til hwar sin gång/ och skal thetta ewärdeligen emellan them achtas.  
   
  [Art. XIII,7 IPO # IPM] Til thet fempte/ skal icke allenast wälbemelte Hertigh Ernst Augustus, vthan och alle och hwar och een aff then Brunswijk=Luneburgiske Familien, som äre then Außburgiske Confessionen tilgifne/ och i thetta Stifft alternatim succedera, wara förplichtade/ behålla och förswara Religionens, the Andelige Samquembders och heele Clericerijetz tilstånd/ så i Staden Oßnabrügg/ som i the andre Länder/ Flecker/ Byar/ Torp [o]ch alle andre Orter/ effter såsom tilförende vthi then 3. art. och i then städse warande capitulationen är stadgat.  
   
  [Art. XIII,8 IPO # IPM] Til thet siette/ och på thet at icke/ medan then Außburgiske Confessionens Biskopz Regemente wahrar/ något beswär eller confusion må vpkomma aff the Catholiske Kyrkie Tiänares agha/ eller aff Sac[r]amentens bruk och administration, effter then Romerske Kyrkiens wijs/ eller och aff annat som hörer til ordningen/ ty skal alt sådant/ när een then Außburgiske Confessionens Biskop effter Ordningen och alternationen tilträder/ wara ArchieBiskopen aff Cöllen/ såsom een Metrapolitan reserverat härvthinnan at disponera och lagha: Men emoot them/ som äre then Außburgiske Confessionen tilgiffne/ wari alt vphäfwit. The andre Öfwerheetz och Regeringz Rättigheeter/ så i civil, som criminal saker/ skal then Außburgiske Confessionens Biskop hafwa oförkränkte/ effter then Lagh som i capitulationen giord är. Men så offta een Catholisk Biskop sitter wijd Regerningen i Stifftet Oßnabrügg/ må han aldeles intet hafwa eller tilwälla sigh någon Rättigheet/ öfwer theras Gudztienst/ som ähre aff then Außburgiske Confessionen.  
   
  [Art. XIII,9 IPO # IPM] Til thet siwnde/ så gifwer Keys. Maj. och Rijket Fursterne aff Brunswijk och Luneborg medh ewerdeligh Lähns Rättigheet/ thet Klöstret eller Prælaturen, Walckenried/ hwilkens Administrator nu är Hertig Christian Ludwich aff Brunswijk och Luneborg/ tillijka medh thet godzet Schawen/ medh alt thet ther til ligger/ och alle Rättigheeter/ aldeles medh samme Ordning at succedera, eller ärfwa som tilförende emellan Familierne Brunswijk och Luneborg stadhgat är: Så at Advocatiæ eller Fogde Rättigheeten här medh blifwer til intet/ så och andre Stifft Halberstadz och Grefskapz Hohensteins prætensioner och tiltaal aldeeles vphäfwes.  
   
  [Art. XIII,10 IPO # IPM] Til thet ottonge/ så skal och Clöstret Gröningen igengifwas Fursterne aff Brunswijk och Luneborgh: hwilket för thetta war förwerfwat och nu är kommit vnder Stifft Halberstadh. Blifwe och wälbemelte Furster förbehåldne the Rättigheeter som the hafwa til Slottet Westerburg. Skal och then infeudatio eller förlähningh som är aff Fursterne giordt vppå Grefwen aff Tettenbach/ och then ther vppå vprättade och ingångne lagh/ wara krafftigh och gill: så och the Borge= och Panträttigheeter/ som Hertigh Christian/ Ludwichz Vicarius eller Stådthaller Fridrich Winterstadt på Wästerburgh hafwer.  
   
  [Art. XIII,11 IPO # IPM] Til thet nijonde: hwadh then skuld anlangar/ som Hertigh Vlrich [!] aff Brunswijk och Luneburg hafwer giordt medh Konungen i Danmarck/ och genom honom i thet Lybeske Frijdz fördragat bleff Keys. Maj. efftergifwin/ och sedan then Keys. Armeens General Graf Tilli förährat: effter som nu warande Hertiger aff Brunswijk och Luneburg för månge skiäl neka sigh wara plichtighe then at betala/ och är om then saaken aff Cronans i Swerige fulmechtige Legater trägit handlat: Blifwer hon här medh aff kiärleek til Frijden/ Fursterne/ theras Arfwingar och Länder medh obligationen tilgifwin/ vthplånat och vthstrukin.  
   
  [Art. XIII,12 IPO # IPM] Til thet tijonde/ effter som Hertigerne aff Brunswijk och Luneborg/ Cellensis lineæ hafwe gifwit åth Capitlet Ratzeburgh åhrlige pensioner för 20000. gyllens Capital til thes the skulle betalat: så effter thet at thenne omwäxling intet mehre blifwer/ så wände och thesse åhrlige pensiones åther/ och skal skulden sampt hwariehanda obligation ther wore/ aldeles vthstrykas.  
   
  [Art. XIII,13 IPO # IPM] Til thet elffte: The twenne Hertigz Augusti yngste Söner/ Antonius vlrich och Ferdinandus Albertus skole bekomma i Straßburgz Biskopzdöme twenne præbender, som först kunne blifwa löse: Doch medh thet wilkor/ at Hertigh Augustus wedersaakar sin prætension han för thetta hafwer hafft eller kunnat hafwa/ på een Canonicat eller twå/ ther sammastädes.  
   
  [Art. XIII,14 IPO # IPM] Til thet tolfte/ twert om/ så wedersake här medh bemelte Hertiger på thet fullkomligeste sine postulationibus och coadjutorijs til ArchieBickopzdömen Magdeburg och Bremen/ Item Halberstadh och Ratzeburg/ så at hwadh som om thesse ErtzStiffter tilförende vthi thette FrijdzFordragh är disponerat och stadgat/ skal vthan någhon theras emootsäijelse hafwa sin effect, så at Capitlen bådestädes/ bliffue i then Stat som för är beslutit.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750