Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. I2'-I3.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel XIV IPO

 
   
  [Art. XIV,1 IPO ← § 30 IPM] Om then tolfftusende Rijkszdalers summa, som Hertig Christian Wilhelm Margrefwe aff Brandenburg skal åhrligen hafwa aff ArchieBiskopzdömet Magdeburg/ är så förlijkt/ at Clöstret och Ampt Zina och Loburg/ skole strax öfwerantwardas wälbemelte Margrefwe/ medh alt hwadh ther til ligger och medh fullkomligh Iurisdiction, allenast Jus territorij vndantaghandes. Och skal Margrefwen bruka och nyttia thesse Ampter i sin lijffztijdh/ vthan någhon räkenskap therföre: Doch medh thet wilkoret/ at Vndersåterne icke skeer i Andelighe och Werldzlighe saker någhot förfång eller præjuditz.  
   
  [Art. XIV,2 IPO ← § 30 IPM] Men effter såsom thesse Clöster och Ampter så wäl som heela ArchieBiskopzdömet äre genom thesse tijdhers troubel myckit förhäriade: Hwarföre skal aff nu warande Administratore, Herren Marggrefwen/ vthan drögzmåhl/ vthaff the Collecter, som nu til then ände blifwa vppåbudne/ erläggias/ trytusend Rijxdal. som hwarken Margrefwen eller hans Arfwingar skole wara plichtighe betala tilbaka igen.  
   
  [Art. XIV,3 IPO ← § 30 IPM] Thes förvtan är thet för godt funnit/ at effter Marggrefwens dödh/ för thet honom intet bleff erlagdt hwadh honom för eller til vppehälle hafwa borde/ så skole hans bröstarfwingar och effterkommande behålla företalde Clöster och Ampter i heela 5. åhr; och them vthi förbenembde tijdh/ vthan nå[g]hon räkenskap bruka och nyttia. Men när the 5. åhr vthe äre/ skole samma Ämpter/ theras Jurisdiction räntor och intrader, vthan någhon endtskyllan restitueras och gifwas Archie Biskopen tilbaka igen. Och måge så på förtalde Summa intet någhot meera wijdare röra eller begära.
Och alt thetta skal achtas/ fast än ArchieBiskopzdömet kommo för then wedhergäldning och æquivalent honom hafwa bör/ til Churfursten aff Brandenburg/ hans Arfwingar och efterkommande.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750