Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. I3-K'.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel XV IPO

 
   
  [Art. XV,1 IPO = § 48 IPM] Vthi then Hessiske Casseliske saaken är såledhes affhandladt som föllier.
Först/ skole så månge som äre aff thet Casseliske Hwset/ alle thes Furstar/ i synnerheet Frw Amelia Elisabeth Landtgrefwinnan til Hessen/ och hennes Son Hertigh Wilhelm och theras Arfwingar/ Tienare / A$$mbetzmän/ Vasalli, Vndersåthare/ Krijgzmän och andre som them kunne wara tilgiffne/ vppå hwadh sätt thet hälst wara kan/ aldeles ingen vndantaghin/ wara deelachtighe aff then allmenne amnestia, som för är bewilliat och beslutin/ hwilken skal förståås och föras tilbaka til thet Böhmiske krijgetz begynnelse/ at sakerne sättias fullkomligen i thet stånd/ the tå woro: (Vndantaghandes Keys. Mtz. och Huus Österrijkz Vasallis och Arflige Vndersåthare; effter som om them vthi then 7. [!] § Sidst skole och alle etc. är beslutit) the skole och niuta thenne amnestia, medh alle the beneficijs och fördeel/ som aff henne och thenne Religions Frijdhen kunne komma/ medh lijka rättigheet som the andre Ständerne/ effter som vthi then Artikelen/ som så begynner: Thet är och medh Keys. är stadgat. Och skal här emot intet gälla/ någre widrige fördragh/ processer, bannlysningar/ förklarningar/ doomar/ executioner och affhandlingar: vthan alle sådane/ så wäl som andre prætensioner och tiltaal på skadha/ öfwerwåld och orätt/ som antingen the som Krijget hafwa fördt/ eller the som hafwa sutit Neutral, kunna hafwa/ här medh vphäfwas och göras til intet.
 
   
  [Art. XV,2 IPO = § 49 IPM] Til thet andra/ så skal Huus Hessen Cassel och thes effterkommande/ behålla Hirschfeldz Abbedie medh alle pertinentier Andelighe och Werldzlighe/ thet ware sigh innan eller vthan gebietet belägne: såsom och Prosterijet Gellingen: Doch förbehålldne the Rättigheeter som Huus Saxen/ aff vhrminnes tijdh hafwer hafft. Och skole när sådant fall sigh tildragher/ begära aff Keyserl. Maj. investituram och förlähningen/ och bewijsa honom huldheet och trooheet.  
   
  [Art. XV,3 IPO = § 50 IPM] Til thet tridhie/ så skal Ius directi & vtilis Dominij til the Ampter Schaumburg/ Buckenburg/ Saxenhagen och Statthagen/ som för thetta är Stifftet Minden tilägnadt och tildömbdt/ här effter höre til nu warande Landtgrefwe Hertigh Wilhelm fullkomlighen och ewärdelighen/ vthan någhot/ bemelte Stifftz/ eller någhor annars/ ehwem thet wara kan/ qwaal och insaghu/ doch förbehållin och oförkränckt then förlijkning som ingången är emellan Hertigh Christian Ludwich til Brunßwijg och Luneborg/ Landtgrefwinnan aff Hessen och Grefwen aff Lippe: Så och at then affhandling/ som emellan then samme Landtgrefwinnan och förbemelte Grefwe giord är/ blifwer stadigh/ <<så wijdha hon icke præjudicerer H. Keys. Maj. och Romerske Rijket>>.  
   
  [Art. XV,4 IPO = § 51 IPM] Thes förvthan/ så är och affhandlat/ at för the Platzers restitution som vthi thette krijget äre intagne/ och för then skada Landgrefwinnen aff Hessen hafft hafwer/ skal gifwas henne/ såsom sin Sons Förmynderska/ hennes Son och theras effterkommande Landtgrefwerne til Hessen/ vthaff Ertz=stiffterne Meins/ och Cölln/ och Stifftet Paderborn/ Clöstret och Abbadien Fulda/ Sex gångor hundradhe tusend Rijkzd. som äre i valoren så goode/ som Rijkz Affskeed thet fordra/ och skole 9. månader/ räknandes effter thet frijden är sluthin och stadhfäst/ lefwereras i Cassel/ på theras ewentyr och bekostnadh/ som them erläggia skole: skal och ingen excusation eller vndflycht emoot thenne vthfäste Summa, tillåthas: myckit mindre någon arrest ther vppå giöras :  
   
  [Art. XV,5 IPO = § 52 IPM] Och på thet Landtgrefwinnen må wara thes säkrare om betalningen/ skal hon på efterfölliande conditionibus behålla Neuß/ Coßfeldt och Newhauß/ och hafwe ther vppå/ sin egen/ och sigh allena tilbundne Guarnizon, medh thet wilkor/ at taalet på Soldaterne/ förvthan officianterne och andre Personer/ som i befestningerne äre nödige/ skal wara tilhopa på alle tree Fästningarne/ icke högre än tolffhundrade Footknechter/ och itt hundrade Ryttare: Landtgrefwinnen förbehållit at disponera, h[u]ru myckit hon wil hafwa aff Footfolck och Ryttare på then ene eller andre Befästningen: eller hwilken henne bäst behagar sättia ther vthöfwer til commendeur.  
   
  [Art. XV,6 IPO = § 53 IPM] Thenne Guarnizon skal vppehållas och födas/ efter then ordning om the Hessiske Betientes och Soldaters vnderhåld/ som här til hafwer warit i bruuk/ och hwadh som nödtorfftelighen behöfwes til Fästningernes conservation och wijd macht hållande/ skal tagas aff ErtzStiffterne/ vthi hwilket Slottet och Städerne äre belägne/ vthan någhon förminskelse vppå then Summa, nu sagdt är. Thet skal och wara fridt Guarnisonen at exequera emoot them som medh betalningen tröge och långsamme äre: Doch icke högre än Summan sigh belöper. Men Öfwerhetz Rättigheeten och Jurisdictionen, så i Andelige som Werldzlige saaker/ och intraderne aff förskreffne Slott och Städer beholle ArchieBiskopen aff Cölln.  
   
  [Art. XV,7-9 IPO = §§ 54-55 IPM] Och så snart/ effter Friden blifwer slutin och stadfäst/ thet blifwer Landgrefwinnan 300000. Rijkzdaler betalt/ skal hon gifwa Neussen igen/ och beholle allena Coßfeld och Newhausen/ doch så/ at hon then Guarnizon, som lågh i Neussen/ icke införer i Coßfeldt och Newhaus eller och vppå thes wägner/ något wijdare fordrar: ey heller/ at hon håller starkare Guarnizon i Coßfeldt/ än 600. Footknechter och 50. Ryttare/ och vthi Newhuus ey mehre ähn 100. Footknechter. Men om så wore/ at wälbemelte Landtgrefwinna intet finge innan the 9. Månader förelagde S[u]mma; skal hon icke allenast beholla Coßfeldt och Newhuus/ til thes hon fåår sin fulle betalningh: vthan och för then deelen/ som ståår tilbaka/ för hwarie hundrade ther aff fem Rijkzd. om åhret til pension, til thes heele Summan blifwer erlagdt och så månge A$$mpter aff förbenembde Ertz=Stiffter och Abbadier som liggia henne näst/ och kunne göra fyllest för pensionen.
The som Räntmästare och Vpbördzmän äre skole och medh Eedh emoot Landgrefwinnan förbindas/ at the aff thes Jnkompster willie betala henne pensionerne, fast än theras Herrar thet förbudho. Men om Vpbördzmännerne och Rentemästarne drögde at betala/ eller och förde intraderne annorstädes: skal Landgrefwinnan hafwa frij macht at exequera, och på hwariehanda sätt hon kan/ twinga them til betalningh: Höge Landz=Öfwerheetens rätt i thet öfrige honom som egendomen tilhörer/ i alla måtto/ oförkränckt. Men så snart Landtgrefwinnan fåår heele summan medh pensionerne, ifrån thet ther medh drögt är/ skal hon straxt igengifwa förberörde Orter/ som hon hafwer hafft i vnderpant för pensionen, pensionerne wände igen/ och Räntemästerne eller vpbördzmännerne/ om hwilke talt är/ wara frij ifrån sin Eed.
Men hwadh för Ampters Jnkompster/ skole/ på thet fall/ at medh huffudh summan dröijes/ til pensionerne assigneras, willia the på een händelse för än Frijden blifwer stadfäst/ sigh ther om förlijka: hwilken förlijkningh icke mindre krafft hafwa skal än som sielfwe Instrumentum Pacis.
 
   
  [Art. XV,10-11 IPO = § 56 (1) - (2) IPM] Förvthan theste Platzer/ som Landtgrefwinnan til säkerheet/ som sagdt är/ blifwe effterlåtne/ och aldraförst effter betalningen restitueras: Så skal hon icke theste mindre/ så snart ratificationen på FridzFördraget är folgdt/ och gifwa tilbaka alle Länder och Stiffter/ sampt theras Stä$der/ Ampter/ Flecker/ Skantzer/ Fästningar/ och alle faste godz/ såsom och Rättigheeter/ som hon vnder thette warande krijghet hafwer inkrächtat; Doch så at hwadh hon vthi victualie Partzeler/ och annat hwadh som hörer til Krijgz rustningen/ hafwer låtit icke allenast i thesse 3. Platzer som hon til Vnderpant skal bahålla; vthan och i alle the andre som hon nu skal restituera, införa och giöra/ skal blifwa henne och hennes effterkommande fridt och behållit genom sine Vndersåthare at afföra: Men hwadh som aff henne icke är ther infördt/ vthan när hon fick samme Orter in funnit och ännu förhanden äre/ thet skal och ther förblifwa. Befästningar och wallar/ som äre giorde vnder warande occupation, skole fuller släpas/ doch så wijdha at icke Städher/ Fläcker/ Slott och Fästen stå hwar och een til röfwerij och plundrande ypne.  
   
  [Art. XV,12 ± § 57 IPM] Och ändoch Landgrefwinnan för thet hon gifwer tilbaka/ och then skadha hon lijdhit hafwer/ icke begärer ey heller hafwer welat/ at henne aff någrom skulle betalas förvthan/ aff Ertz= och Stiffterne Mayns/ Cölln/ Paderborn/ Münster och Abbadien Fulda: Doch lijkwäl hafwer heele Conventet, effter sakzens Natur och omständigheternes beskaffenheet funnit skiäligt och billigt/ (doch förbehållin then disposition som vthi före gående § Thes förvthan så är och afhandlat/ är satt och giord) at och the andre Ständerne/ som boo på thenne och andre s<ij>dan wijdh Rheinströmen/ ehwadh slagh the tå äre/ som hafwe then 1. Martij, vthi thette åhr gifwit them Hessiskom contribution, skole och effter then proportion, som the/ vthi thenne contributions tijdhen hafwe hållit/ skiuta til förbenembde Ertz=stiffter och Abbadier sin quota, at vpbringa then Summa som föresatt är/ och vnderhålla Soldaterne som liggia i Guarnizonen, och ther the/ som sin deel betale, lijda någon skada/ för the andres drogzmål: så skole the som så tröge äre/ sådant wedergälla: och skole hwarken Keys. Majz. eller Kongl. Majz. i Swerige/ eller Landtgrefwinnans aff Hessen officianter forhindre executionen emoot them/ som mootsträfwige äre. Så måge ey heller the Hessiske någhon frija och exemptera, thenne förklarning til præjuditz. Men the som sin quota hafwe richtit betalt/ skole så wijda wara frij ifrån alt beswäär.  
   
  [Art. XV,13 IPO = § 58 IPM] Hwadh then strijden och twisten anlangar/ som hafwer warit emellan Hws Hessen aff Cassel och Darmstadt/ öfwer then Marpurgiske Successionen: så <<aldenstund samme twist på Hertig Ernstz aff Saxen/ Gülick/ Cleven och Bergen/ etc. meklande är medh bäggie Parternes eenhällige samptyckio aldeeles>> förlijkt och bijlagdt: hafwer man för godt funnit/ at samme förlijkning/ <<så wijda hon icke præjudicerer Keysaren och Rijket/>> skal medh sine recesser, och hwadh som ther wijdh hängier/ såsom hon vthi Cassel aff Parterne är ingåd och vnderskrifwin/ wara i krafft genom thetta FrijdzFördragh så godh och gill</> lijka som hon wore här vthi thette fördraget/ medh lijka månge ord införd: och må hwarken aff Parterne som äre förlijkte/ ey heller aff någon annan vnder prætext aff affskeed eller giordan Eed/ eller hwariehanda thet wara kan/ någon sinn ryggias: vthan fast mehre aff alle/ oansedt än någon aff the interesserade henne intet wille stadfästa/ på thet nogaste achtas.  
   
  [Art. XV,14 IPO = § 59 IPM] Men så skal och then förlijkning/ som är giord emellan then Sal. Herren Landtgrefwen aff Hessen/ H. Wilhelm och the Herrer Christian och Wolrad Grefwer aff Waldeck then 11. Aprilis Anno 1635. och aff Hertigh Jören Landtgrefwe til Hessen then 14. Aprilis Anno 1648. stadfäst/ genom thetta FridzFördragh/ hafwa sin fullkomlige och ewerdelighe krafft/ så at alle både Landtgrefwerne aff Hessen/ och Grefwerne aff Waldeck/ skole ther medh obligeras och förbindas.  
   
  [Art. XV,15 IPO = § 60 IPM] Så skal och then Förstfödzlo rätten som i bäggie Hwsen Hessen Cassel och Darmstadt/ är införd/ och aff Keys. Maj. stadfäst/ wara stadigh och obrotzligen hållas.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750