Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. K'-L.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel XVI IPO

 
   
  [Art. XVI,1 IPO = § 98 (1) IPM] Så snart nu thette FridzFördragh vth<a>ff the Herrar fullmechtige och Legater blifwer vnderskrifwit och försegladt/ skal all hostilitet wända igen/ och hwadh såsom nu är beslutit/ straxt ställas vthi execution och fulföllias.  
   
  [Art. XVI,2 IPO = § 100 IPM] Keysaren besynnerligen/ låtha vthgåå sin Edict öfwer heele Rijket/ och befalla them medh alffuar/ som effter thetta Fördragh äro något plichtige at giöra eller igengifwa/ at the vthan någhon geensäijelse/ mootstånd eller skadeligh drögzmåhl innan then tijdhen frijdhen är slutin och stadhfäst blifwer/ giöre och fullföllie thet som affhandladt är: Befallandes så Directorerne, the vthskrifwandhe Fursterne som Cretz=Öfwersterne/ at the på theras anfordran/ som skole sättias i sin Stat igen effter executions ordningen/ och thesse fördragh/ befrämia och fullföllia hwars och ens restitution.
Skal och vthi sådane Keyserlige edictis then clausula insättias/ at effter såsom Cretz=Directorerne the vthskrifwande Furster/ eller och Cretz=Öfwersterne vthi egen saak icke synes wara beqwemlige at executera, tå vthi thet fallet/ såsom och så/ ther Cretz=Directoren eller Öfwersten til ewentyrs kunde försaka Commissionen, then näst gräntzande Creyßens Directores, eller CretzÖfwerster måge taghe sigh executions wäsendet an/ Jämwäl öfwer the andre Cretzerne/ när the som skole restitueras thetta begiära.
 
   
  [Art. XVI,3 IPO = § 101 (1) IPM] Ther och så wore/ at någon aff them/ som skole restitueras, hölle nödigt/ thet som ställes til theres gode tyckio/ at the Keyserske Commissarier wore öfwer någhon restitutions eller executions act, så skole the och vthan drögzmål them bekomma.  
   
  [Art. XVI,4 IPO = § 101 (2) IPM] På hwilket fall/ at thet som een gång beslutit är må thes snarare vthställes i wärket/ måge så the som skola fåå/ som gifwa/ nämmna nu straxt/ ifrån thet frijden blifwer beslutin och vnderskrifwen/ twå eller tree Commissarier på hwar sijdan/ aff hwilke Keys. Maj. vthwällier een aff them/ som restitueras skole/ och een aff them som restituera, nämbde: Doch lijka til taalet/ och aff bäggie Religionerne, hwilkom här medh befallas skal vthan drögzmåhl at exequera alt hwadh som effter thenne affhandling skee bör: Men ther the som skole gifwa tilbaka/ försumma at nämpna Commissarios, skal Keyserl. Maj. vthwällia een nämbdan aff honom som få skal/ och een annan ther hoos fooga/ effter som honom behagar/ doch achtandes/ at the blifwa på både sijder lijka til taalet/ så aff then eene Religionen, som then andre/ hwilkom han executions commissionen kan befalla: oachtadt/ ehwadh exceptioner och förwändningar ther emoot kunne giöras: och skole restituendi straxt ifrån thet frijden blifwer slutin/ om thette som föraffskedat är/ göre alle interessenterne, som skole restituera, här om kunnigt.  
   
  [Art. XVI,5 IPO = § 102 IPM] Thes förvthan så skole alle samptligen och synnerligen/ thet ware Ständer/ Menigheeter/ Privati, Cle[r]cker eller Werldzlighe/ som genom thette Fördraag/ och thes Regler/ General eller någon special och vthtryckt disposition äre förbundne något at restituera, antwarda/ affträda/ gifwa/ giöra eller och något annat at bewijsa och fulborda: wara förtänckte/ så snart thesse Keyserlige edicta och vppåbudh äre vthgångne/ och the hafwa fått kundskap här om/ vthan någon geensäijelse emotstånd eller förewänd clausel, som skulle något wara förbehollit/ Thet ware sigh General eller någon special, som tilförende vthi Amnestien är satt/ eller hwariehanda vndflycht thet helst wara kan; så och vthan drögzmål/ alt thetta/ som the äre förobligerade til/ restituera, antwarda/ affträda/ gifwa/ bewijsa och fulborda.  
   
  [Art. XVI,6 IPO = § 103 IPM] Och må ingen hwarken Stånd eller Krijgzman/ serdeles/ then som ligger i Guarnizonen, eller någon annan sättie st[i]gh vp emot Directorernes, Cretz=Öfwersternes eller Commissariernes execution, vthan fast heller assistere och bijspringe them: skal och wara Executorerne fridt/ moot them/ som willia på hwariehanda sätt förhindra executionen, bruka/ om them så behager/ theras macht ther emoot/ som blifwe insatte eller restituerade.  
   
  [Art. XVI,7 IPO = § 104 IPM] Sedan så skole och alle sampteligen och synnerligen bäggie Parthernes fångar/ vthan åthskildnat/ antingen the äre vnder krijget eller frijden tagne/ frije= och löse gifwas/ på thet sättet/ som thet kan wara emellan Generalerne medh Keys. Maj. samptyckio föraffskedat/ eller och nu föraffskedas.  
   
  [Art. XVI,8 IPO # IPM] Til thet yttersta/ så skole til then Swenske Militiens och Armeens affdancking/ alle samptlighen och synnerligen/ Churfurster/ Furster och andre Ständer/ sampt medh Rijkzens frije immediat Adel (förbehållin then requisition, som i sådane fall här til hafwer warit brukeligh: Så och theras Frijheet och exemption här effter oförkranckt) aff thesse 7. Rijkz Cretzer/ then Churfurstelighe Rheiniske/ Öfwer=Saxiske/ Franckiske/ Swabiske/ Öfwer=Rheniske/ Westphaliske och Nider=Saxiske/ gifwa tilhopa Fäm Millioner Rijkzd. i sådant mynt/ som nu vthi Rijket är gängse/ och thetta på tree terminer: Then Förste terminen, (för Stenderne/ i then Chur= och öfwer Rheniske Cretzen vthi Franckfurt wijdh Mayn; för Öfwer=Saxen i Leiptzig eller Brunswijk; för then Franckiske vthi Nürnberg; för then Swabiske vthi Vlm; för then Westphaliske vthi Bremen eller Münster; och för then Nider=Saxiske vthi Hamburg/ sin quota at affläggia) Aderton hundrade tusend Rijkzdaler vthi rede Penningar (hwilken Summa, at hon måtte gå thes lättare vth/ så måge the/ som nu ex Amnestiâ skole blifwa restituerade, hafwa macht så snart Frijden är slutin/ Jämwäl för än restitutionen skedd är/ at beskatta the Vndtrsåthare, som the fåå igen doch effter proportionen och theras quota, och måge the som them nu innehafwa/ intet giöra them härvthinnan något hinder) och Tolff hundrade tusende Rijkzd. genom Assignationer til wisse Ständer: hwilke på dräghlige conditionibus skal aff betalas emellan thet frijden är sluthin och blifwer stadfäst: effter som hwart och itt ståndh medh een krijgz officerare som til them blifwer assignerat, ex æquo & bono kan komma öfwereens.  
   
  [Art. XVI,9 IPO # IPM] När nu thetta blifwer fördragit och affhandlat/ aff Principalerne godt ka$ndt/ stadhfäst/ och emoot hwart annat vthwexlat/ tå skal straxt och tillijka the 1800000: Rijkzdaler betalas/ Soldatesken affdanckas/ och Platzerne tömas och löös gifwas/ och för ingen annan Orsaak vpskiuthas: och så snart Frijdhen blifwer sluthin/ skole och contributionerne, och the månghe handa vvpålaghur vphöra: förbehållit Guarnizonerne och then andre Krijgzmachtens nödtorfftighe vppehåld/ ther om på lijdeligit sätt kan fördragas: Så och Stenderne förbehållit/ som sin portion betalt hafwe eller och om betalningen äre medh sine officerare som til them assignerade wore/ förlijkte/ at sökia sin skada/ som the kunne hafwa/ aff sine medh=Stender för thet the dröija.
Men the andre twå Millioner på tw Åhr och twenne terminer: then förste wijdh åhrsens förlopp/ effter thet Soldatesken är affdanckat/ och Platzerne evacuerade, och then andre wijdh enden på åhret ther effter/ halffparten hwardere gången til H. Kongl. Maj. eller hennes fulmechtige vthskickadhe Tiänare på förbemälte rum/ vthi Rijkzd. eller vthi Rijkzd. wärde annat gängse myndt i Rijket/ vthi gode troo erläggia och betala. Och såsom thesse 7. Cretzer äre allena/ vthan någon annans prætention, assignerade til then Swenske Militien/ så skole the och hwar och een i synnerheet/ Churfurster/ Furster och Stender gifwa allenast then portionen, som the effter Matriculen, hwars och eens orths bruuk/ och then designation, som här vthgifwin är/ äre och blifwe skyldige at erläggia.
 
   
  [Art. XVI,10 IPO # IPM] Jntet stånd wari fridt ifrån thenne betalning/ så må thet ey heller medh större taal på RömerMånaderne beswäras/ eller och för något sitt medhständ eller andres nu strijdandes Soldater twingas/ at bethala/ myckit mindre medh repressalier eller arrester therföre graveras. Så må ey häller någhot stånd/ vthi sättet at collectera, eller sambla Penningarne/ antingen aff Soldaten/ eller sitt medstånd/ eller någon annan/ vnder hwariehanda prætext thet wara kan/ de facto förhindras.  
   
  [Art. XVI,11 IPO # IPM] Hwadh then Beyerske och Öster=Rijkiske Cretzerne anlangar/ effter then Öster=Rijkiske (förvthan thet at Stenderne hafwe vppå thenne Frijdz Tractat giordt itt lyffte/ at the wele vppå näste Rijkzdagh beleffua H. Keys. Maj. fo$r sin Krigzomkostnadh/ han här til hafft hafwer/ een hielp aff Rijkzstewren) är affsatt/ at betala then immediat Keyserl. Armeen ther vthur: och then Beijerske Cretzen/ för Churfurstens aff Beijeren Krijgzfolck: Altså förblifwer hos H. Keys. Maj. huru han kan här om medh then Öster=Rijske Cretzen för eenas/ och thetta vthtage: Men vthi then Beijerske Cretzen achtes samma sätt at collectera eller vppå läggia/ som i the andre Cretzerne. Men executionen skal skee/ såsom och i the andre Cretzerne/ effter Rijkz Affskeedh.  
   
  [Art. XVI,12 IPO # IPM] Men på thet at H. Kongl. M. i Swerige skal wara thes säkrare och wissare om sin richtighe betalning vppå föresagde terminer, så förobligerer sigh här medh förberörde Cretzer/ Churfurster/ Furster/ Ständer/ hwar och en/ i krafft aff thenne affhandling/ hypothecerer och sätter här vppå til Vnderpant alle sine Godz/ at hwar och een wil sin quota på föresagdan tijdh och rum/ frijwillielighen/ okraffde/ och vthi godha troo betala: således/ at om någhot drögzmåhl infölle/ skole alle Rijkzens Ständer/ men besynnerlighen hwars och eens Cretz Director och Öfwerste/ wara förplichtade i kraft aff thenne Artickel/ om frijdzens säkerheet/ hwadh som vthlofwat är/ som en affdömd saak/ exequera, vthan wijdhare rättegångz process eller exception.  
   
  [Art. XVI,13 IPO ± § 105 IPM] När nu Restitutionen är skeed ex capite Amnestiæ & gravaminum, Fångerne lööse/ Ratihabition vthwäxlat/ och thet alt vthlagdt/ som är om betalningen til then förste terminen föraffskeedat/ skal all bäggie parthernes Guarnison, thet ware sigh sedhan Keysarens/ hans medhielpares och FörbundzBröders/ eller Drottningens och Rijketz Sweriges/ Landtgrefwinnans aff Hessen och tharas Förbundz Brödhers och Adhærenters, eller aff hwem tå sedhan/ vnder hwariehanda prætext then kan wara inlagd/ bådhe vthur Rijkz Ständerne/ och vthur alle andre platzer och orther/ som skole igengifwas/ vthan någhon exception, förewändning/ drögzmåhl/ förderff och skadha/ pari passu och tillijka afföras.  
   
  [Art. XVI,14 (1) IPO ± § 106 (1) IPM,XVI,14 (2) IPO ± § 107 IPM] The Orther/ Städher/ Fläcker/ Slott/ Fäste/ Skantzar/ som bådhe/ vthi Rijket Böhmen/ och andre Keysarens Länder/ så och thet ÖsterRijkske Hwsetz Arffländer/ så och vthi the andre Cretzer/ kunne wara aff företalde strijdande Parther/ intagne och behåldne; eller och genom någhon thera parthens stillstånd eller och någhot annat sätt effterlåtne/ skole til sine förre och laghlighe Jnnehafware och Herrar/ antingen the tå äre mediat eller immediat Rijkz Stånd/ Andelighe eller Werldzlige/ ther vnder och Rijkzens frije Adel författat är/ vtan drögzmåhl igengifwas och lefwereras/ vnder theras frije disposition, som them antingen medh rätta och aff en wahne/ eller och i krafft aff thetta Fördragh hafwa böre: och skole här emot intet gälla/ någre donationer, förläningar/ efftergiffningar (medh mindre the äre skedde eller kunne skee någrom medh någhot Ståndz frije och otwungne willie) obligationer eller förskriffningar som giffne äre/ at få Fångar igen eller affwäria häriande/ medh vthplundring och brand: eller hwad tittel eller rätt thet hälst wara kan/ som är fångin/ the förre laglige Herrar och Jnnehafware til præjuditz. Så skole och återwända alle Pacta, Fördragh och Förbund/ eller och hwadh exceptiones thet hälst wara kunne/ som äre emot thenne restitution, hwilke här medh achtas för inge: Doch thet förbehållit/ som/ och såsom tilförende wijd Drottningens och Sweriges Rijkes/ så och någre Churfursters och Rijkz Fursters förnöye och æquivalent wedergeldning/ eller och elliest in specie vndantagit och förordnadt är.
Och skal thenne the eröffrade Platzers restitution och igengåfwo/ så aff Keyserl. Maj. som aff H. Kongl. M. och bägges the BundzFörwanter och Adhærenter, skee reciprocè vthi godh troo och lofwen.
 
   
  [Art. XVI,15 IPO = § 108 (1) IPM] Skole och igengifwas alle Archiva och Documenta literaria, så och andre Löößöhren/ Stycken/ etc. Hwadh som är funnit/ när Platzerne äre intagne/ och ther ännu kunne wara behålldne. Men hwadh som effter intächten är ifrån andre orther ther inflytt/ eller och i Slachtningar eröffrat/ eller och til brwk och wärn aff them som intoghet/ thijt infördt/ skal them jemte thet som ther widh hänger/ sampt medh munition och rustning wara lofligit medh sigh taga och afföra.  
   
  [Art. XVI,16 IPO = § 108 (2) IPM] Skole och Vndersåtharne på alle rwm/ när Guarnizonen och Krijgzfolcket afföres/ vthan någhon serdeeles betalning och skiäl låta them få/ Wagnar/ Hästar/ båthar medh nödtorfftigh fordenskap/ maat och ööl/ at the kunna afföra hwadh nödtigt är. Hwilke Wagnar/ Hästar/ Båthar/ Krijgzfolckzens och Guarnizonernes Öfwerster som affreesa// skole vthan all swijk och argh list wara förplichtadhe at igenskaffa. Rijkzens Ständers Vndersåthare måghe och sin emellan frija och lossa hwar andra medh thenne bördan ifrån thet eena gebietet til thet andra/ til thes the komma til the orther i Rijket the äre ärnadhe til: och må ey Guarnizonens Öfwerster eller Krijgzfolck wara lofligit/ tagha Vndersåthernes wagnar/ Hästar/ Skepp eller Båthar/ och annat sådant/ som the hafwa til sitt brwk/ lijtet eller myckit/ och vthom theras Herrers/ myckit mindre vthom Rijkzens Grentzer/ medh sigh dragha: Vthan the skole therföre Ständerne medh Grudh och Gißel försäkra.  
   
  [Art. XVI,17 IPO = § 109 (1) IPM] När nu Platzerne såledhes blifwa igengiffne/ thet wari sigh sedan Siööstädher/ och Grentzefästningar eller och LandzStädher/ skole the sedhan ifrån sådane Guarnizoner, som vnder warande Krijgzbuller äre insatte/ wara här effter ewärdelighen lööse/ och låtas vnder theras Herrars frije disposition, doch hwars och ens rättigheet i thet öffrige oförkränckt.  
   
  [Art. XVI,18 IPO = § 109 (2) IPM] Thet skal och ingom Stadh/ nu eller i tillkommande tijdher lända til præjuditz eller skadha/ at han aff enthere strijdhandhe Parthen är intagin och besuttin/ vthan alle samptlighen och synnerlighen medh alle theras Borgare och Jnwånare/ samptlighe och synnerlighe/ niuta bådhe Amnestien, och andre thette fördragz Beneficijs och fordeelar til godho/ och skole them i thet öffrige alle theras rättigheeter och Privilegier, bådhe i Andelighe och Werldzlighe saaker/ som the för thetta bullret hafft hafwe/ blifwa stadigt förbehåldne: Doch höghe Öfwerheetz rättigheeterne/ medh hwadh som ther aff dependerer, för hwars och eens theras Herrar/ oförkränckt.  
   
  [Art. XVI,19 IPO = § 110 IPM] Til thet yttersta/ så skole och alle thesse strijdighe Parthernes Armeer och Krijgzfolck förlofwas och affdanckas: allenast så myckit til hwart och itt stånd behållit och affördt/ som hwar och en tycker för sin säkerheet wara nödigt.  
   
  [Art. XVI,20 IPO ~ § 99 IPM] Armeernes Affdanckning och örthernes restitution til wiß termin, skal skee på thet sätt och wijs som bäggie Armeernes Generaler kunne blifwa eense om: Doch hwadh sielfwe saaken anlangar/ altijdh achtandes thet som in puncto satisfactionis Militiæ är föraffskedat.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750