Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. L-L2'.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel XVII IPO

 
   
  [Art. XVII,1 IPO ± § 111 IPM] Frijden/ som nu således slutin är/ vthlofue the Keyserske/ Konglige/ och Rijzzens Ständers Sändebudh och Fullmechtige/ respectivè aff Keysaren/ Drottningen i Swerige/ thet H. Romerske Rijketz Churfurster/ Furster och Ständer/ effter then Form/ som här them emellan är godh funnin/ skal blifwa stadfäst: sigh och obrotzligen thet willia beställa at solennia ratihabitionium instrumenta, å Frijdzfördraget skole innan 8. Weckur/ räknandes ifrån then daghen thet är vnderskrifwit här i Oßnebrügg/ wara til sta$des/ præsenteras, och tilbörligen emoot hwar andre vthwäxlas/ eller ombytas.  
   
  [Art. XVII,2 IPO = § 112 IPM] Skal och til thes större Säkerheet och Wißheet på alt sampt= och synnerligt thet som affhandlat är; thette Fördragh wara och förblifwa een ewärdeligh Lagh och Pragmatica Imperij sanctio: hwilken här effter så wäl som annor Lagh och Rijkzens Fundamental constitutiones skal wijdh nampn insättias/ til näst föregångne Rijkzens Recess, och then Keyserlige Capitulationen, förbindandes så wäl frånwarande/ som närwarande/ Andelige/ som Werldzlige/ antingen the äre Rijkzens immediat Ständer eller icke: och skal wara allom/ så wäl Keysarens och Fursternes Rådh och Betiänte/ som alle androm Domarom och Bijsittiarom/ för een Regla/ then the altijd skole föllia.  
   
  [Art. XVII,3 IPO = § 113 IPM] Skal ey heller emoot thette Fördragh/ eller någon thes Artickel eller Clausel, hwarken jura Canonica eller Civilia, hwarken någre communia eller specialia Conciliorum Decreta, ey heller någre Privilegia, Tilgiffter/ Edicta, Commissioner, Förbud/ Befalningar/ Besluut/ rescripta, litis pendentiæ, eller Domar/ enär the tå ähre fäldte/ affdömde saker/ Keys. och andre Captitulationer, eller och någre Munckars och Nunnars Regulæ och Frijheeter/ nu eller i tilkommande tijder giorde protestationes, emotsäijelser/ appellationes eller wadh/ investituræ eller Belähningar/ Fördragh eller Förlijkningar/ Eeder/ Wedersakelser/ Pacta dedititia eller andre sådane: myckit mindre thet edictum som Anno 1629. vthgick/ eller och then Pragiske Frijden medh sine appendicibus, eller och Concordata cum Pontificijs, eller och the Interimistica statuta, som An. 1548. skedde/ och andre sådane/ Werldzlige eller Andelige Besluth/ dispensationes, Afflößningar/ eller någre sådane exceptiones, vnder hwadh Nampn eller prætext the kunne vptänckias/ må andragas/ höras eller tillåthas: ey häller någorstädes emoot thette Fö$rdragh in petitorio eller possessorio, någre/ thet ware sigh inhibitorij eller andre processer, eller Commissiones, någon tijdh tilstädias.  
   
  [Art. XVII,4 IPO = § 114 IPM] Men then som emoot thette Fordragh/ eller then allmenne Frijden/ med rådh eller dådh sigh sätter/ eller och sträfwer emoot executionen och restitutionen, eller och sedan restitutionen, på sådant sätt/ som förr är ommählt/ och vthan excess, är skedd/ biuder til/ vthan saakzens laghlige förhör och rättens ordinariè execution at beswära och quällia then som så insatt är/ eller sitt igenfått hafwer/ thet ware sigh Clerck eller Leekman: Han hafwe förbrutit sin frijdh/ och vndergånge thet straff de jure & facto, som emoot sådane brytare är satt; och skal emoot honom effter Rijkzens Constitutiones, Restitutionen och förnöijningen sluthas/ vppåbiudhas och fulkomligen vthi wärcket sättias och hållas.  
   
  [Art. XVII,5 IPO = § 115 IPM] Men Frijden som sluthin är/ skal icke theste mindre blifwa stadigh och krafftigh/ och skole alle/ som vthi thette Fördraget ähre deelachtige/ alle sammlige och synnerlige/ thenne Frijdens Artickler och Puncter emot een och annan/ vthan någon Religions åthskildnadt/ för swara och beskydda: och om thet hände sigh/ at något aff thetta kan aff någrom brytas/ skal then som lijder eller beswäras/ aldraförst förmana then samme som gör honom inpaß/ at han afstår medh sådan gerning/ så at saken må komma antingen vnder een wänlig förlijkning eller rättens skiärskodan.  
   
  [Art. XVII,6 IPO = § 116 (1) IPM] Doch om twisten icke kunde på något there thetta sättet innan try åhr slättas/ skole alle samptligen och synnerligen/ som äre vthi thette FrijdzFördrag deelachtige/ medh sampnat rådh och macht/ på thens/ som skadha lijder/ begiäran och vppåminnelse/ effter the hwarken medh Lagh och Rätt/ eller i Wenligheet hafwe något kunnat nåå/ fatta och sammanfoga sin Wapn at affstyra wåld och orätt: J thet öfrige förbehållit hwariom och enom sin Jurisdiction och Justitiens til börlige administration, effter hwars och eens Furstes eller Ståndz Lagh och Stadgar.  
   
  [Art. XVII,7 IPO = § 116 (2) IPM] Och skal ingen aff Rijkzens Ständer wara lofligit eller effterlåthit/ sin rätt medh wåld eller swärd vthföra: Vthan om någon strijdh wore vpkommin; skal hwar och een sökia medh Lagh och Rätt: giör han icke thet; ware skyldigh til Frijdz brutet. Men hwadh som blifwer genom en Doom affsagdt/ thet skal exequeras vthan någhot Ständernes anseende/ såsom Rijkzens Stadgar/ om Domarnes execution thet förmå.  
   
  [Art. XVII,8 IPO = § 117 IPM] Och på thet then allmenne Frijdhen må kunna thes bättre hållas och bewaras: skole Cretzerne föras i sitt rätte skick och wäsende/ och så snart thet synes något tekn och begynnelse til någhot buller och oroo/ skal man achta/ thet som är stadgat i Rijkzens affskeedh om then almenne Frijdens execution och conservation.  
   
  [Art. XVII,9 IPO = § 118 IPM] Men ther någon wille sitt KrijgzFolck/ genom hwadh tilfälle/ eller hwariehanda tijdh thet tå wara kunde/ föra genom andres Gebieter eller Grentzer: skal samme genomtogh/ skee på theras bekostnadh/ som them föra/ och vthan någhon illgiärning eller theras skada och fördärff/ genom hwilkes Lähn och Gebieter the föras/ och at här i synnerheet och för all ting tages i acht/ hwadh som Rijkz Affskeederna besluta och ordna/ om then almenne Frijdens conservation och befordran.  
   
  [Art. XVII,10 IPO ~ § 119 IPM] Vthi thette FridzFördragh inne slutes vppå then Stoormechtigste Keysarens sijdha/ alle H. Keys. Maj. Bundz Förwanter och Adhærenter, besynnerligen Konungen i Spanien/ Huus ÖsterRijk/ Konungen i Engeland/ Konungen i Pålen/ thet H. Romiske Rijketz Churfurstar/ Furstar/ och ibland them Hertigen aff Saphoien och andre Ständer/ så och Rijksens immediat Adel ther medh inbegrijpin/ och Hansestäderne. Item Konungen och Rijket Dannemarck och Norigie/ med thes wijdhängiande Provincier, så och Hertigdömet Sleßwijk/ Hertigen aff Lotthringen/ och alle Furster och Republ. i Jtalien/ och alle Foederati i Nederland/ Switzerland och Grawpundten/ så och Fursten aff Siebenburg.  
   
  [Art. XVII,11 IPO ~ § 119 IPM] Men vppå then Stormechtigste Drottningz och Sweriges Rijkes sijda/ alle hennes BundzFörwandter och Adhærenter, i synnerheet Konungen i Franckrijket: Sedan och Churfursterne/ Fursterne/ Ständerne/ Rijkzens immediat Adel ther vnder begrijpin/ så och Hänse=Städerne. Item Konungen i Engeland/ Konungen och Rijket Dannemarck/ Norige/ medh thes wijdhängiande Provincier, såsom och Hertigdömet Sleßwijk/ Konungen i Pålen/ Konungen och Rijket Portugall/ StoorFursten i Muschowien/ Repub. Venedien/ thet föreente Niderland/ Switzarne/ Grawbundterne/ och Fursten aff Siebenburg.  
   
  [Art. XVII,12 IPO ± § 120 IPM] Fehlt, stattdessen folgt die Corroboratio der kaiserlich-schwedischen Vereinbarung vom 6. August 1648:
Til yttermehre wisse och krafft vppå alt thetta samptligen och synnerligen/ hafwa Keys. och Kongl. Mz. Mz. Fullmechtige på sin sijda/ så och ChurFursternes/ Fursternes och Rijkzens Ständers Fullmechtige och Legati thette närwarande Fördragh och Pacis Instrumentum medh sine egne Händer och Jnsigel vnderskrifwit och stadhfäst.
Oßnabrügg vthi Westphalen/ Anno 1648.
 


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750