Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. A2-A3'.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel I IPO

 
    
 Dispositio  
   
 [Art. I IPO ± § 1 IPM]  EMellan H. Keys. Maj. thet ÖsterRijkiske Huset/ och alle thes Bundzförwandter och adhærenter, så och hwars och ens Arffwingar och effterkommande/ besynnerligen Konungen i Spanien/ Chur=Fursterne och Stenderne i Rom. Rijket/ på then ena; Och H. Kon. M. och Sweriges Rijke/ sampt alle thes Bundzförwandter och adhærenter, så och hwars och eens Arffwingar och effterkommande/ och enkannerligen Konungen i Franckrijke/ och respectivè Churfursterne/ Fursterne och Stenderne i Rijket/ på then andra sijdhan/ skal wara en Christeligh/ allmenn/ ewigh Frijdh/ och en rätt och förtroligh wenskap/ och then samma skal så redeligen och alfwarligen hållen och achtat blifwa/ at then ena then andras nytta/ hedher och bästa skal befrämmia/ så at en trogen Naboskap och trygger Fredh och Wenskap/ emellan heela thet Rom. Rijket och Sweriges Rijke; Och twärtom/ emellan Sweriges Rijke och thet Rom. Rijket/ vppå alle sijdhor må igen grönskas och blomstras.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750