Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)
 
  Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648. vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/ hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton 1648/4 Nr. 10]), Bl. F3'-G.
 
 
 

schwedisch 1649

 
 

Artikel VIII IPO

 
   
  [Art. VIII,1 IPO = § 62 IPM] Nu at thet och kan wara förseedt och bestelt/ at icke här effter i thet werldzlige Ståndet några trätor vpwäxa/ så ware här medh alle samtlighen och synnerlighen Churfurster/ Furstar och Rommerske Rijkzens Ständer i sine gamble Rättigheeter/ föremån/ Frijheet/ privilegijs, i sine frije Landz rättigheetz öffning/ så i Kyrkie= som i Werldzighe saker i sine Lähn och Land/ i sine regalier; och i alle thes possession, och häffd/ i krafft aff thenne affhandling så stadfäste och stärckte/ at the aldrigh här effter aff någhon/ vnder hwadh prætext eller skeen thet hälst wara kan/ må kunne/ eller skole de facto turberas eller qwälias.  
   
  [Art. VIII,2 IPO = § 63 IPM] Ständerne skole och hafwa och niuta/ vthan någon gensäyelse Ius suffragij eller frijtt omröstande/ vthi alle rådslag öfwer Rijkzens wårdande ärender/ besynnerligen ther någon Lagh skal vppåbiudas eller vttydhas/ Krijgh beslutas och förkunnas/ vthlagor vppåläggias/ Krijgzfolck wärfwas eller quarteer vthdelas/ Nye Befästningar nomine publico vthi Ständernes Landskap vprättas/ Eller och the gamble stärckias och besättias: Så och när frijdh eller förbund skal göras/ och andre sådane ärender förrättas/ må intet aff thetta eller annat sådant här effter tillåtas/ vthan vppå en Rijkzdagh/ och medh alle Rijkzens Ständers frije röst och samtyckio:
Besynnerligen skal hwar och en aff Rijkzens Ständer wara fridt/ at göra sins emellan/ och medh fremmande förbund/ hwar och een för sitt behåll/ wälstånd och säkerheet: Doch så at icke sådhane förbund äre emoot Keysaren och Rijket / thes allmenne frijdh/ eller och thenne affhandling/ och at the skee hwar och eens eedh oforkränckt/ ther medh han Keysaren och Rijket är tilbunden.
 
   
  [Art. VIII,3 IPO = § 64 IPM] Thet skal och hafwas en Rijkzdagh sex månader effter thet Frijden blifwer stadhfäst och så offta thet gemeena bästa eller nödhen thet fordrar: Men vppå näste Rijkzdagh förbättras thet feel/ som hafwer warit i the förre samqwembder/ och medh samptlige Ständernes samtyckio handlas och beslutas/ om the Rommerske Konungars wahl/ om en stadig Capitulation eller och försäkring på wisse articler at fatta/ om ordning och sätt til at hålla och fölia/ förvthan then som elliest i Rijkzens Constitutionibus är beskrefwen/ när ett eller annat aff Ständerne skole förklaras i Rijkzens bann: om Rijkz Cretzernes fullnad: om Rijkzens Matricels förnyelse: Om the exempterade Ständernes reduction och införningh: Om Collecternes eller Rijkz Steurens moderation och tilgifft: om Politiæ och Iustitiæ wäsendes reformation, Ordning på then taxa och sportulis som i CammarRätten pläge gifwas: Så och ordinariè Nämbdemäns tilsättielse på sätt och wijs effter som thet kan wara Regimentet nyttigt/ såsom och om Directorernes laghlighe ämbete som tiena i Rijkzens Collegijs, och annat som här til intet hafwer kunnat förrättas.  
   
  [Art. VIII,4 IPO = § 65 IPM] Skal och så wäl i the almenne/ som particular samman komster Rijkzens städer icke mindre än andre Rijkzens Ständer/ hafwa sin frije röst krafftigh at sluta/ såsom och sine frije och oförkränckte Regalia, Tull/ åhrlighe inkomster / frijheeter/ Privilegia at confiscera, collectera eller skattläggia/ och hwadh ther affhänger: Så och andre Rättigheeter/ som the aff Keysaren eller Rijket laghligen hafwe nådt och fått/ eller och genom itt longeligit och warachtigt bruuk för thetta krijgzwäsendet hafft/ possiderat och öfwat medh fulkomligh Jurisdiction innan murarne/ och Stadzens marck och grentzor: Så at här medh skal casseras, til intet giöras/ och i tilkommande tijder förbiudas/ alt hwad genom repressalier, arrester, wägars tilstängningh eller och andre præjudicial acter, antingen medhan krijget hafwer warat/ vnder hwariehanda prætext eller och aff egensinnigt vpsåth och Authoritet ther emoot är tilbudit; eller och här effter vthan een lagligh rättz och executions föregående ordning kan skee eller tilbiudas. Men i thet öffrighe skole alle loflighe bruuk/ Rijkzens Stadgar och Fundamental Laagh här effter trolighen hållas/ och alle Confusiones och oredho som vthi thesse Krijgztijdher äre inrijtade/ ther emot affskaffas.  
   
  [Art. VIII,5 IPO = § 66 IPM] Keys. Maj. skal och låta förfara så aff sin Hoffrätt/ som Cammarrätten i Spier om skälighe och billighe sätt och medhel/ ther medh the träte saker som ansträngias emoot the gäldenärar som genom thetta Krijgzwäsendet äre komne aff sin förmögenheet/ eller och medh ockers lopp och daghligh wäxt belastade/ kunne medh moderation slijtas/ och ther medh then olämpa som synes ther aff kunna förorsakas/ jämwäl och then almenne rooligheeten och frijden til skada/ förekonnias eller vndanböyas. Thetta kan vppå näst tilstundande Rijkzdag föreslås och fattas vthi en wiß Stadga. Men thes förinnan skole vthi sådane saker/ ther the komma/ thet ware sigh sedhan för then högste eller någhon Ständernes eenskylte rätt/ alle omständigheeter aff Parterne andragne/ wäl öfwerläggias/ och ingen beswäras medh omätheligh eller försträng Execution: Doch i thetta fallet förbehållit och vndantaghit then Stadga som för thetta i Holsten giord och wedertagen är.  


Vertragstext 1648
Übersetzungen
deutsch 1649 |  deutsch 1720 |  deutsch 1975 |  deutsch 1984 |  englisch 1713
französisch 1684 |  französisch 1754 |  italienisch 1648 |  spanisch 1750